9. Xác thực 2 lớp

Xác thực hai lớp sẽ giúp tăng bảo mật tài khoản người dùng bằng cách thêm một bước xác thực, ngăn chặn truy cập tài khoản để đánh cắp dữ liệu.

Để bật xác thực hai lớp người dùng có thể truy cập chức năng Quản lý tài khoản đối với tài khoản StringeeX hoặc phần Setting đối với tài khoản Stringee từ các trang sau:

  • Người dùng đăng nhập stringeex.com, tiếp theo nhấn vào Tài khoản → sau đó nhấn Quản lý tài khoản:

Hình 1: Đăng nhập quản lý tài khoản từ trên StringeeX

  • Người dùng đăng nhập trực tiếp portal, tiếp theo nhấn vào Tài khoản →

    sau đó nhấn Quản lý tài khoản:

Hình 2: Đăng nhập quản lý tài khoản từ trong một portal

  • Đăng nhập stringee.com sau đó nhấn vào Setting:

Hình 3: Đăng nhập Setting từ trên tài khoản stringee.com

Đăng nhập pcc.com, tiếp theo nhấn vào Tài khoản → sau đó nhấn Account management

Hình 4: Đăng nhập Setting từ trên tài khoản pcc.com → Sau đó với tài khoản StringeeX, người dùng nhấn vào tab Bảo mật → tại chức năng Bảo mật hai lớp, thực hiện bật bảo mật hai lớp. Với tài khoản Stringee tại phần Setting, chức năng Two-factor authentication, thực hiện bật bảo mật hai lớp.

Hình 5: Bật bảo mật hai lớp trên tài khoản StringeeX

Hình 6: Bật bảo mật hai lớp trên tài khoản Stringee → Tiếp theo hiển thị Popup Kết nối thiết bị → nhập tên thiết bị sẽ kết nối đến tài khoản → Nhấn tiếp theo

Hình 7: Nhập tên thiết bị kết nối đến tài khoản trên StringeeX

Hình 8: Nhập tên thiết bị kết nối đến tài khoản trên Stringee → Hệ thống hiển thị Hướng dẫn thiết lập → Người dùng tải ứng dụng Google authenticator hoặc Microsoft Authenticator về thiết bị di động → Mở các ứng dụng này lên, sử dụng một trong hai phương án:

  • Quét mã QR: Quét mã QR được tạo ra trên popup Hướng dẫn thiết lập → liên kết tài khoản trên ứng dụng thành công → Ứng dụng sinh mã xác thực gồm 6 chứ số

  • Nhập khóa thiết lập: Nhập tên bất kỳ và khóa được tạo ra trên popup Hướng dẫn thiết lập → Nhấn Thêm → Liên kết tài khoản trên ứng dụng thành công → Ứng dụng sinh mã xác thực gồm 6 chứ số.

→ Nhập mã xác thực gồm 6 chữ số được tạo trên ứng dụng xác thực vào phần Nhập mã gồm 6 chữ số → Nhấn Tiếp theo → Thông báo bật xác thực hai lớp thành công

Hình 9: Hướng dẫn thiết lập trên tài khoản StringeeX

Hình 10: Hướng dẫn thiết lập trên tài khoản Stringee

Hình 11: Thông báo bật xác thực hai lớp thành cng trên StringeeX

Hình 12: Thông báo bật xác thực hai lớp thành công trên Stringee Lưu ý: Đối với tài khoản vừa là tài khoản trên StringeeX và cũng là tài khoản trên Stringee, việc bật hay tắt xác thực hai lớp sẽ được đồng bộ giữa hai bên.

2.1.2. Tắt xác thực hai lớp Để tắt xác thực hai lớp trên tài khoản StringeeX, người dùng vào Quản lý tài

khoản nhấn vào tab Bảo mật → tại chức năng Bảo mật hai lớp, thực hiện tắt bảo mật hai lớp. Với tài khoản Stringee tại phần Setting, chức năng Two-factor authentication, thực hiện tắt bảo mật hai lớp → Thông báo tắt xác thực bảo mật hai lớp thành công.

Hình 13: Tắt xác thực hai lớp trên tài khoản StringeeX

Hình 14: Tắt xác thực hai lớp thành công trên tài khoản Stringee

2.1.3. Thêm thiết bị xác thực hai lớp Để thêm thiết bị xác thực hai lớp, tại phần Bảo mật hai lớp người dùng nhấn

vào . Sau đó các bước tiếp theo sẽ thực hiện tương tự như khi bật xác thực hai lớp. Mỗi tài khoản chỉ được thêm tối đa mười thiết bị xác thực.

Hình 15: Thêm thiết bị xác thực hai lớp

2.1.4. Xóa thiết bị xác thực hai lớp Để xóa thiết bị xác thực hai lớp, tại phần Bảo mật hai lớp người dùng chọn

thiết bị xác thực hai lớp cần xóa và click vào button Xóa tại cột Hành động → Hiển thị thông báo xác nhận xóa thiết bị xác thực hai lớp → Người dùng nhấn Đồng ý để xóa thiết bị → Hiển thị thông báo xóa thiết bị xác thực thành công

Hình 16: Nhấn xóa thiết bị trên tài khoản StringeeX

Hình 17: Thông báo xác nhận xóa thiết bị trên tài khoản StringeeX

Hình 18: Thông báo xóa thiết bị trên tài khoản StringeeX thành công

Hình 19: Nhấn xóa thiết bị trên tài khoản Stringee

Hình 20: Thông báo xác nhận xóa thiết bị trên tài khoản Stringee

Hình 21: Thông báo xóa thiết bị trên tài khoản Stringee thành công

2.2. Đăng nhập xác thực hai lớp 2.2.1. Đăng nhập xác thực hai lớp

Sau khi đăng nhập tài khoản StringeeX, Stringee ở bước thứ nhất qua Email/ password

thành công → Chuyển đến màn hình yêu cầu nhập mã xác thực → Người dùng nhập mã xác thức → Nhập mã xác thực từ trên ứng dụng xác thực → Nhấn Xác thực → Hệ thống kiếm tra nếu mã xác thực hợp lệ sẽ đăng nhập hệ thống thành công

Hình 22: Màn hình nhập mã xác thực trên tài khoản StringeeX

Hình 23: Màn hình nhập mã xác thực trên portal StringeeX

Hình 24: Màn hình nhập mã xác thực từ trên PCC

2.2.2. Không truy cập được ứng dụng xác thực

Trường hợp nếu người dùng không thể truy cập được hệ thống do có lỗi từ ứng dụng tạo mã xác thực trên thiết bị di động có thể nhấn vào Không thể truy cập ứng dụng xác thực để được hỗ trợ trên màn hình nhập mã xác thực.

Hình 25: Nhấn không thể truy cập ứng dụng xác thực từ trên StringeeX

Hình 26: Nhấn không thể truy cập ứng dụng xác thực từ trên portal StringeeX

Hình 28: Màn hình liên hệ để được hỗ trợ trên StringeeX

Hình 29: Màn hình liên hệ để được hỗ trợ trên portal StringeeX HDSD Xác thực hai lớp.

Last updated