Tài khoản SIP

Tài khoản SIP được dùng để kết nối tài khoản người dùng trên Stringee với IP Phone (điện thoại bàn: fanvil, yealink,…) hoặc phần mềm Softphone (Zoiper,..), CRM (Misa, Hubspot, 1Office,… mà người dùng đang sở hữu, sử dụng.

Để tạo tài khoản SIP người dùng nhận chọn nút Thêm tài khoản SIP trên giao diện.

Cập nhật thông tin tài khoản SIP:

  • Agent: chọn user phụ trách tài khoản SIP được tạo.

  • Domain: mặc định của hệ thống sẽ là “v2.stringee.com:15060”.

  • Tài khoản SIP: là tên người dùng khi đăng nhập trên IP Phone hoặc Softphone.

  • Mật khẩu: mật khẩu khi đăng nhập trên IP Phone hoặc Softphone.

  • Máy nhánh: là số máy nhánh của User khi Khách hàng gọi vào ấn đúng số máy nhánh sẽ gặp trực tiếp User hoặc được sử dụng để gọi nội bộ.

Last updated