5. Lịch sử cuộc gọi

Tại giao diện màn hình "Lịch sử" người dùng sẽ xem được toàn bộ lịch sử cuộc gọi (gọi ra, gọi vào) đã được thực hiện ở trên app đang sử dụng.

Lưu ý: Lịch sử cuộc gọi được ghi nhận tại thời điểm đăng nhập app gần nhất. Nếu đăng xuất app thì lịch sử cuộc gọi cũng bị xóa hết.

Xem chi tiết cuộc gọi

Khi chọn và mở một cuộc gọi người dùng sễ xem được chi tiết cuộc gọi đó bao gồm: loại cuộc gọi (gọi ra, gọi vào), thời điểm thực hiện cuộc gọi, thời lượng cuộc gọi.

  • Chuyển giao diện: hệ thống sẽ chuyển sang giao diện liên hệ mặc định trên IOS.

  • Nhắn tin: gửi tin nhắn văn bản cho Khách hàng.

  • Gọi điện: thực hiện cuộc gọi đến liên hệ.

- Nếu là liên hệ Khách hàng: hệ thống tự động chọn chế độ call out (gọi ra).

- Nếu là liên hệ nội bộ: hệ thống tự động chọn chế độ free voice call.

Xóa cuộc gọi

Người dùng chọn lựa chọn "Sửa" sau đó xóa cuộc gọi cần xóa.

Last updated