Báo cáo phiếu ghi theo trường xổ xuống

Khái niệm

Báo cáo phiếu ghi theo trường xổ xuống sẽ thống kê toàn bộ số lượng phiếu ghi có thông tin của trường phiếu ghi có định dạng xổ xuống.

Bộ lọc Báo cáo phiếu ghi theo trường xổ xuống

Hiện tại phần này hệ thống có 3 bộ lọc chính: theo thời gian, theo các trường xổ xuống có trong phiếu ghi, theo Agent.

(1) Thời gian: hệ thống trả về thông tin theo các mốc thời gian ngày, tuần, tháng (Lưu ý: khoảng thời gian mỗi lần lọc tối đa là 31 ngày).

(2) Các trường: chỉnh là tên các trường thông tin có định dạng xổ xuống trong ticket, có thể chọn nhiều trường trong 1 lần lọc thông tin.

(3) Agent: các Agent có tài khoản trên hệ thống, có thể chọn nhiều Agent trong 1 lần lọc thông tin.

Lưu ý: Nếu trong trường hợp không chọn bất cứ thông tin gì của bộ lọc hệ thống sẽ trả toàn bộ kết quả theo tất cả các trường của bộ lọc.

Các trường thông tin Báo cáo phiếu ghi theo trường xổ xuống

(1) Tên trường: tên của trường thông tin có định dạng xổ xuống trong phiếu ghi.

(2) Số lượng phiếu ghi đến từ cuộc gọi: các phiếu ghi được sinh ra từ cuộc gọi vào, cuộc gọi ra có chứa thông tin của trường xổ xuống.

(3) Số lượng phiếu ghi: tất cả các phiếu ghi của hệ thống (các kênh cuộc gọi, chat, mail,…) có thông tin của trường xổ xuống đã tạo.

(4) Tổng thời gian đàm thoại: tổng toàn bộ thời lượng đàm thoại các cuộc gọi của các phiếu ghi đến từ cuộc gọi có thông tin trường xổ xuống.

Last updated