16. Lưu ý khi upload liên hệ qua file excel

Một số lưu ý khi upload liên hệ qua file excel

  • Định dạng: tất cả các trường thông tin cần được đưa về định dạng text

  • Đầu số: định dạng đầu số về định dạng mã nước đầu 84, không có dấu cách, dấu chấm,... giữa các chữ số, ví dụ số 0987654321 cần phải chuyển thành 84987654321. Dưới đây là một công thức để dịnh dạng lại các số không có đầu 84, các số có khoảng trắng ở giữa, các số có đầu 0, các số có dấu cấm ngăn cách các chữ số có thể tham khảo công thức dưới đây. Trong đó G2 là ô dữ liệu cần định dạng lại

=IF(LEFT(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(G2,".",""), " ", ""),2)="84",SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(G2,".",""), " ", ""),IF(LEFT(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(G2,".",""), " ", ""),1)="0", "84"&RIGHT(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(G2,".",""), " ", ""),9), "84"&SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(G2,".",""), " ", "")))
  • Chọn loại check trùng liên hệ khi upload: chi tiết tham khảo tại đây

  • Tài khoản quản lý: trường thông tin này là email của agent là tài khoản quản lý khách hàng tương ứng này, không phải là tên agent hay số máy nhánh agent

  • Trường thông tin bắt buộc: trước khi upload liên hệ lên hệ thống, người dùng cần phải đảm bảo các trường thông tin bắt buộc (bao gồm trường hệ thống và các trường được cài đặt là require trong cấu hình trường liên hệ). Lưu ý trường tên trong file excel teamplate tải về là "Tên*" ("Tên" và có dấu sao "*"), người dùng lưu ý không xoá dấu sao này

  • Lỗi: khi liên hệ upload, hệ thống sẽ có gửi thông báo về email, thông báo này gồm kết quả upload, số lượng liên hệ thành công, số liên hệ upload thất bại. Trong file đính kèm email này, người dùng có thể kiểm tra nguyên nhân lỗi thông qua cột mã lỗi cuối cùng (cột này sẽ có thông tin lỗi khi có liên hệ upload lỗi)

Last updated