3. Cài đặt phương thức nhận cuộc gọi

Để có thể cài đặt phương thức nhận nhận cuộc gọi cho User có 2 cách:

  • Chỉnh "Thông tin cấu hình tổng đài" của User: với trường này bắt buộc phải là tài khoản có phân quyền Admin mới có thể thao tác.

  • User tự cài đặt tại softphone: User có thể tự chỉnh sửa chủ động.

Chỉnh tại "Thông tin cấu hình đài" của User

Bước 1: Truy cập quản lý nhân sự

Bước 2: Chỉnh sửa phương thức nhận cuộc gọi User

  • Web/Mobile App/SIP Phone: cuộc gọi sẽ đổ về trang web User đang đăng nhập tài khoản/ Thiết bị điện thoại, tablet User đang đăng nhập tài khoản/ IP phone (điện thoại bàn) đang được kết nối đến tài khoản của User.

  • Số điện thoại của Agent: cuộc gọi sẽ đổ về số điện thoại của User được cài đặt ngay mục "Số điện thoại Agent" trên hình 2. Hệ thống sẽ sử dụng số hotline được cài đặt tại mục 18 cấu hình hàng đợi để gọi ra cho User.

Lưu ý: số điện thoại được cài đặt phải có định dạng 84xxxxxxxxx

  • App: cuộc gọi sẽ đổ về trang web User đang đăng nhập tài khoản/ Thiết bị điện thoại, tablet User đang đăng nhập tài khoản.

  • IP Phone: cuộc gọi sẽ đổ về IP phone (điện thoại bàn) đang được kết nối đến tài khoản của User.

User tự cài đặt tại softphone

Tại gia diện web của StringeeX người dùng click vào softphone => chọn biểu tượng như hình 3.

  • Web/Mobile App/SIP Phone: cuộc gọi sẽ đổ về trang web User đang đăng nhập tài khoản/ Thiết bị điện thoại, tablet User đang đăng nhập tài khoản/ IP phone (điện thoại bàn) đang được kết nối đến tài khoản của User.

  • Số điện thoại của Agent: cuộc gọi sẽ đổ về số điện thoại của User được cài đặt ngay mục "Số điện thoại Agent" trên hình 2. Hệ thống sẽ sử dụng số hotline được cài đặt tại mục 18 cấu hình hàng đợi để gọi ra cho User.

Lưu ý: số điện thoại được cài đặt phải có định dạng 84xxxxxxxxx

  • App: cuộc gọi sẽ đổ về trang web User đang đăng nhập tài khoản/ Thiết bị điện thoại, tablet User đang đăng nhập tài khoản.

  • IP Phone: cuộc gọi sẽ đổ về IP phone (điện thoại bàn) đang được kết nối đến tài khoản của User.

Last updated