6.2.2 Giám sát chat

Tính năng Giám sát chat cho phép supervisor và admin giám sát thời gian thực tất cả các cuộc trò chuyện đang diễn ra trên hệ thống, can thiệp vào các cuộc trò chuyện nếu cần thiết

Giao diện Giám sát chat

(1) Bộ lọc thông tin

 • Hàng đợi: lọc các cuộc chat thời gian thực theo tên hàng đơi. Người dùng có thể không chọn hàng đợi (để xem tất cả) hoặc chọn nhiều hàng đợi (để xem các cuộc chat nằm trong hàng đợi đó)

(2) Trường thông tin cuộc chat thời gian thực

 • ID: mã định danh cuộc trò chuyện trên hệ thống StringeeX

 • Khách hàng: tên khách hàng nhập khi bắt đầu cuộc trò chuyện (đối với Zalo, với khách hàng chưa bấm quan tâm sẽ hiện thị Visitor ID của Zalo)

 • Email: email do khách hàng nhập khi bắt đầu cuộc trò chuyện

 • Hàng đợi: hàng đợi tiếp nhận cuộc trò chuyện

 • Trạng thái: trạng thái của cuộc trò chuyện, bao gồm ringing (đang đổ đến agent nhưng agent chưa tiếp nhận) và answering (agent đang chat với khách hàng)

 • Thời lượng trong trạng thái: thời lượng trong trạng thái hiện tại của cuộc trò chuyện

 • Agent: agent đang chat với khách hàng hoặc agent mà hệ thống đang đổ cuộc trò chuyện đến

 • Thời gian bắt đầu: thời gian bắt đầu cuộc trò chuyện

 • Hành động: các hành động can thiệp của quản lý. Lưu ý: supervisor/admin chỉ có thể thực hiện các thao tác can thiệp vào một cuộc trò chuyện đã được agent tiếp nhận (trạng thái là answering)

  • Xem: xem trực tiếp cuộc trò chuyện

  • Tham gia: tham gia vào cuộc trò chuyện

  • Chuyển: chuyển cuộc trò chuyện từ agent hiện tại sang một agent khác

  • Kết thúc: kết thúc cuộc trò chuyện

Last updated