9.10.3 Lịch sử thanh toán

Lịch sử thanh toán

Tại đây người dùng có thể truy vấn và tra cứu được tất cả những giao dịch đã thanh toán trên hệ thống Stringee.

Bộ lọc lịch sử thanh toán

 • Loại: nộp tiền (nạp tiền vào Portal) và trừ tiền (trừ vào số dư có trên Portal).

 • Phương thức nộp tiền: có các phương thức là Paypal, Visa/Card, Online banking, Stringee nộp tiền, Chuyển khoản, Tiền thưởng dùng thử.

 • Lý do trừ tiền: nguyên nhân của việc trừ tiền trên hệ thống.

 • Số tiền: người dùng nhập số tiền để lọc các giao dịch có số tiền thanh toán lớn hơn hoặc bằng số tiền đã nhập.

 • Thời gian tạo: người dùng lựa chọn khoảng thời gian thời để lọc các giao dịch trong khoảng thời gian đó.

Bảng thống kê các giao dịch.

 • Mã giao dịch: mỗi giao dịch sẽ có 1 mã riêng.

 • Số tiền: số tiền đã thanh toán của mỗi giao dịch.

 • Loại: trừ tiền hoặc nạp tiền.

 • Phương thức nộp tiền: có các phương thức là Paypal, Visa/Card, Online banking, Stringee nộp tiền, Chuyển khoản, Tiền thưởng dùng thử.

 • Lý do trừ tiền: nguyên nhân của việc trừ tiền trên hệ thống.

 • Thời gian tạo: thời điểm hoàn tất thanh toán của giao dịch.

Last updated