Danh sách tài khoản Sendgrid

Giao diện Danh sách tài khoản Sengrid

 • Tên hiển thị: tên hiển thị trên hệ thống

 • Địa chỉ email Sendgrid: địa chỉ email Sendgrid

 • Trạng thái tài khoản:

  • Active: email đang trong trạng thái hoạt động

  • Inactive: email trong trạng thái không hoạt động

 • Hành động:

  • Sửa: chỉnh sửa tài khoản Sendgrid đang có

  • Xoá: xoá tài khoản Sendgrid

Thêm mới tài khoản email Sendgrid

Chiến dịch email được gửi từ email sendgrid hoặc SMTP. Với email sendgrid, admin cần thêm tài khoản sendgrid theo hướng dẫn sau

 • Bước 1: Truy cập màn hình Quản lý tài khoản SendGrid, bấm nút “Thêm mới tài khoản”

 • Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin ở màn hình Thêm tài khoản SendGrid và bấm “Tạo mới”. Các thông tin cần nhập bao gồm như hình:

  • Địa chỉ email SendGrid: Địa chỉ email đăng ký đi kèm tài khoản sendgrid

  • Tên hiển thị: Tên hiển thị ở màn hình Quản lý tài khoản SendGrid để dễ tra cứu khi cần

  • Api key: Admin điền API key đã tạo vào đây. API key tạo theo hướng dẫn ở link https://docs.sendgrid.com/api-reference/api-keys/create-api-keys

  • Public key: Truy cập tài khoản SendGrid, chọn mục Signed Event Webhook Requests > Verification Key. Sao chép “Verification Key” và dán vào mục Public key.

  • Domain authentication: Để mặc định

  • Trạng thái: Nếu bật sẽ hiển thị các trạng thái email: gửi thành công, đã mở mail,.. (Chỉ áp dụng cho SendGrid). Nếu tắt, chỉ hiển thị gửi thành công hoặc gửi không thành công

Last updated