3. Liên hệ

Tại giao diện màn hình liên hệ, người dùng sẽ có thể xem hết tất các liên hệ Khách hàng, nội bộ (là các liên hệ của các user trên hệ thống) thỏa mãn điều kiện đã được cài đặt tại mục phân quyền hiển thị.

Xem chi tiết liên hệ

Khi chọn và mở một liên hệ người dùng sẽ có thông tin chi tiết của liên hệ.

Thông tin chi tiết liên hệ

Tại đây sẽ bao gồm toàn bộ các trường thông tin của liên hệ bao gồm: các trường mặc định của hệ thống và trường liên hệ được người dùng tạo.

  • Sửa liên hệ: đối với giao diện app, người dùng được chỉnh sửa các trường công ty, tên, chức vụ.

  • Chuyển giao diện: hệ thống sẽ chuyển sang giao diện liên hệ mặc định trên IOS.

  • Nhắn tin: gửi tin nhắn văn bản cho Khách hàng.

  • Gọi điện: thực hiện cuộc gọi đến liên hệ.

- Nếu là liên hệ Khách hàng: hệ thống tự động chọn chế độ call out (gọi ra).

- Nếu là liên hệ nội bộ: hệ thống tự động chọn chế độ free voice call.

Thông tin liên quan liên hệ

  • Phiếu ghi: liệt kê các phiếu ghi được sinh ra bởi liên hệ có “trường liên hệ” trên hệ thống là liên hệ tương ứng. Phiếu ghi được liệt kê theo thời gian gần nhất từ trên xuống dưới, người dùng chọn các trang tiếp theo để xem thêm các phiếu ghi của liên hệ tương ứng.

  • Ghi chú: cho phép người dùng tạo ghi chú với “Tiêu đề” và “Nội dung” để lưu lại thông tin cần chú thích cho liên hệ này.

  • Nhắc việc: tạo tác vụ nhắc nhở liên quan tới liên hệ này. Người dùng click vào và điền các thông tin yêu cầu bao gồm: tên tác vụ, nội dung tác vụ, hạn hoàn thành (thời điểm deadline của tác vụ), nhắc tôi qua Email vào lúc (thời điểm email nhắc về tác vụ, thời điểm này phải trước hoặc bằng hạn hoàn thành), sau đó chọn tạo tác vụ để lưu.

Tạo liên hệ

Để tạo liên hệ, tại giao diện người dùng ấn chọn biểu tưởng “+”.

Lưu ý: việc tạo liên hệ chỉ dành cho liên hệ Khách hàng, không áp dụng với liên hệ nội bộ.

Người dùng hoàn thành việc tạo liên hệ Khách hàng bằng việc điền thông tin vào các trường của liên hệ. Trong đó các trường có dâu “*” màu đỏ là những trường bắt buộc phải điền, nếu không điền thông tin sẽ không tạo được liên hệ.

Tìm kiếm liên hệ

Người dùng ấn chọn biểu tượng “kính lúp” trên màn hình giao diện để thực hiện việc tìm kiếm liên hệ theo tên hoặc theo số điện thoại. Mục tìm kiếm áp dụng chung cho cả liên hệ Khách hàng và nội bộ.

Last updated