18. Gộp liên hệ bị trùng

Trường hợp các liên hệ bị trùng nhau, tại giao diện liên hệ, người dùng tích chọn vào hai liên hệ trùng nhau, option "Gộp liên hệ" sẽ hiện ra như hình

Tại bước tiếp theo, người dùng chọn vào liên hệ đích cần giữ lại, chọn tiếp tục

Lưu ý:

  • Sau khi gộp, tất cả các phiếu ghi, ghi chú của Liên hệ nguồn sẽ được chuyển về Liên hệ đích

  • Các trường thông tin của Liên hệ nguồn được gộp vào Liên hệ đích

  • Các liên hệ nguồn sẽ bị xóa sau khi quá trình gộp hoàn thành

Tiếp theo chọn "Xác nhận gộp liên hệ" để hoàn thành

Last updated