Danh sách mẫu email

Giao diện Danh sách mẫu email

(1) Bộ lọc thông tin

 • Tên chiến dịch: tên chiến dịch email dùng mẫu email

 • Tên mẫu email: tên mẫu email

(2) Kết quả bộ lọc

 • Mã email mẫu: mã mẫu email trên hệ thống

 • Tiêu đề: tiêu đề mẫu email

 • Tên chiến dịch: tên chiến dịch dùng mẫu email tương ứng

 • Hành động:

  • Sao chép: tạo mẫu email mới giống hệt mẫu email đã có

  • Xoá: xoá mẫu email

  • Sửa: chỉnh sửa lại mẫu email có sẵn

Cách tạo mẫu email

 • Bước 1: Tại danh sách mẫu email, admin bấm nút “Thêm mẫu” để tạo mẫu email mới

 • Bước 2: Tại màn hình Thêm mẫu email, admin có thể thiết kế mẫu email theo yêu cầu rồi bấm nút “Thêm mẫu” sau khi hoàn thành để lưu lại

Lưu ý: placeholder của email được dùng trong trường hợp gửi email cá nhân hóa hoặc thêm link khảo sát

 • Với email cá nhân hóa: admin copy các trường thông tin cần thiết ở mục Xem các placeholder có sẵn vào mẫu email

 • Với link khảo sát: admin chọn placeholder {{url_survey_link}} để thêm vào mẫu email

Last updated