Danh sách khách hàng

Giao diện quản lý thông tin khách hàng trong các chiến dịch tương ứng, kiếm soát được trạng thái khách hàng trong chiến dịch email

Giao diện Danh sách khách hàng

(1) Bộ lọc thông tin

 • Tên chiến dịch: Tên chiến dịch có chứa khách hàng cần lọc

 • Tên khách hàng: Tên khách hàng cần lọc

 • Thời điểm thêm vào chiến dịch: Thời điểm thêm khách hàng cần lọc vào chiến dịch

 • Trạng thái: Lọc một trong các trạng thái Khởi tạo, Đang gửi, Gửi thất bại, Gửi thành công, Đã đọc mail, Đã click vào link, Đã trả lời survey, Hủy đăng ký nhận mail, Bị báo spam, Bị chặn do nằm trong blacklist

(2) Kết quả bộ lọc

 • Tên khách hàng: tên khách hàng

 • Thời điểm thêm vào chiến dịch: thời điểm khách hàng được thêm vào chiến dịch

 • Email: email khách hàng

 • Thời gian gửi mail: thời gian email được gửi tới khách hàng

 • Trạng thái: các trạng thái được thể hiện là Khởi tạo, Đang gửi, Gửi thất bại, Gửi thành công, Đã đọc mail, Đã click vào link, Đã trả lời survey, Hủy đăng ký nhận mail, Bị báo spam, Bị chặn do nằm trong blacklist

 • Hành động: xoá khách hàng tương ứng

Thêm khách hàng vào chiến dịch

 • Bước 1: admin chọn “Thêm khách hàng” tại giao diện Danh sách khách hàng:

 • Bước 2: tại popup mở ra, admin chọn chiến dịch, thời điểm gửi email (không bắt buộc), thêm khách hàng từ nguồn nào (Liên hệ, Bộ lọc và Nhập dữ liệu từ excel) và bấm “Xác nhận”

Last updated