9.6.3 Phân quyền

Phiên bản hệ thống trước đó của StringeeX chỉ phân quyền chức năng theo ba vai trò: Administrator, Supervisor, Agent. Nhận thấy việc phân quyền này không phù hợp với các doanh nghiệp có nhiều bộ phận, mỗi bộ phận lại có một vai trò khác nhau, sử dụng các chức năng khác nhau. StringeeX đã nâng cấp phiên bản với chức năng phân quyền ở mức chi tiết.

Quản lý có thể phân quyền cụ thể các chức năng của portal đến từng nhân viên, tùy thuộc vai trò, nghiệp vụ của nhân viên đó.

Giao diện phân quyền

Để vào cài đặt phân quyền, Admin chọn Cài đặt => Cấu hình khác => Phân quyền như ảnh hưởng dẫn:

Giao diện danh sách vai trò

Dưới đây là giao diện danh sách vai trò, gồm các vai trò mặc định của hệ thống (Admin, Supervisor, Agent) và các phân quyền Admin tạo mới, các phân quyền trong bảng danh sách được sắp xếp theo thời gian chỉnh sửa phân quyền.

Các thông tin trên bảng Danh sách vai trò:

 • Tên vai trò: bao gồm tên phân quyền và mô tả phân quyền

 • Loại vai trò: hiển thị loại phân quyền. Trên hệ thống có ba loại phân quyền là Administrator, Supervisor, Agent

 • Số lượng người dùng: số lượng tài khoản đang giữ phân quyền này trên hệ thống

 • Người tạo: có thông tin tên người tạo và thời gian tạo

 • Người chỉnh sửa: có thông tin người chỉnh sửa phân quyền và thời gian chỉnh sửa phân quyền gần nhất

 • Hành động: thực hiện di chuyển chuột vào sẽ hiển thị các hành động: Nhân bản, Sửa, Xóa phân quyền

  • Nhân bản: nhân bản phân quyền đã có, xem chi tiết tại đây

  • Sửa: chỉnh sửa phân quyền đã có, xem chi tiết tại đây

  • Xóa: xóa vai trò đã có (trừ các phân quyền hệ thống), xem chi tiết tại đây

Giao diện chi tiết một phân quyền

Khi click vào 1 vai trò trong danh sách vai trò, admin sẽ thấy giao diện các phân quyền của vai trò tương ứng. Tại giao diện này, admin có thể thao tác để chỉnh sửa các phân quyền phù hợp với nghiệp vụ doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về danh sách các phân quyền và ý nghĩa của từng quyền cũng như lưu ý khi cài đặt, vui lòng xem tại Danh sách quyền:

Giao diện Nhân sự

Dưới đây đây là giao diện của màn hình Nhân sự. Giao diện này của phân quyền sẽ chỉ hiển thị sau khi phân quyền đã được khởi tạo thành công.

Các trường thông tin trong bảng Nhân sự bao gồm:

 • Tên: là tên tài khoản người dùng được gán phân quyền

 • Email: là email tài khoản người dùng được gán phân quyền

 • Thời gian được gán: là thời gian nhân sự được gán vào phân quyền

 • Hành động: có chứa button xóa nhân sự khỏi phân quyền

Các thao tác với phân quyền

Các bước tạo phân quyền mới

 • Bước 1: khởi tạo loại quyền. Từ trên màn hình danh sách phân quyền, nhấn vào Tạo phân quyền, hệ thống hiển thị 3 lựa chọn:

  • Administrator: loại phân quyền có quyền quản trị, giám sát, xem báo cáo và quyền với các chức năng chung

  • Supervisor: loại phân quyền có quyền giám sát, xem báo cáo và quyền với các chức năng chung

  • Agent: loại phân quyền có quyền xem báo cáo và quyền với các chức năng chung

Hoặc tại bước này, người dùng có thể Nhân bản từ một phân quyền đã có trước đó bằng tính năng nhân bản phân quyền, chi tiết xem tại đây.

 • Bước 2: nhập thông tin:

  • Tên: tên phân quyền, không được trùng nhau trên hệ thống, bắt buộc nhập, có tối đa 100 ký tự

  • Mô tả: mô tả phân quyền, thông tin này sẽ được hiển thị trên màn hình danh sách phân quyền. Mô tả được phép nhập tối đa 500 ký tự

  • Loại phân quyền: hiển thị loại phân quyền đã chọn trước đó, có thể chọn lại

  • Thêm vào nhóm: cho phép chọn nhóm được gán với phân quyền. Khi gán một người dùng cho phân quyền, sẽ tự động thêm người dùng đó vào nhóm được gán với phân quyền

 • Bước 3: chọn quyền trong danh sách quyền. Sau khi chọn xong các quyền cho vai trò mới, admin chọn Lưu để tạo hoặc nhấn Hủy nếu không tiếp tục thực hiện. Hệ thống sẽ có thông báo khi khởi tạo vai trò và lưu các phân quyền của vai trò thành công. Chi tiết danh sách và ý nghĩa phân quyền xem tại Danh sách quyền:

Lưu ý: ngay khi hệ thống khởi tạo portal:

 • Hệ thống sẽ tự động tạo ba phân quyền mặc định trên hệ thống: Administrator, Supervisor, Agent

 • Phân quyền Administrator, Supervisor, Agent sẽ không được phép xóa khỏi danh sách phân quyền

 • Phân quyền Administrator sẽ không được phép sửa bao gồm sửa tên phân quyền, mô tả phân quyền, loại phân quyền và các quyền trong bảng chọn quyền. Hai phân quyền Supervisor, Agent chỉ được phép sửa các quyền

Gán nhân sự vào phân quyền đã có

Sau khi tạo thành công phân quyền, người dùng vào chỉnh sửa phân quyền, chọn sang tab Nhân sự, chọn vào Gán nhân sự, tích chọn nhân sự cần gán và nhấn Đồng ý để gán nhân sự. Nếu phân quyền có chọn nhóm tại mục Thêm vào nhóm, các nhân sự mới được thêm phân quyền sẽ tự động được thêm vào nhóm này.

Xóa nhân sự khỏi phân quyền đã gán vào trước đó

Tại giao diện chỉnh sửa phân quyền, chọn sang tab Nhân sự, chọn vào Xóa, tích chọn nhân sự cần xóa và nhấn Đồng ý để xóa nhân sự. Nếu phân quyền có chọn nhóm tại mục Thêm vào nhóm, các nhân sự mới được thêm phân quyền sẽ tự động được thêm vào nhóm này. Nhấn Hủy để hủy bỏ thao tác.

Lưu ý: Khi thao tác xóa nhân sự khỏi phân quyền, có 2 trường hợp có thể xảy ra như sau:

 • Nếu nhân sự đang chỉ giữ một phân quyền: người dùng trong portal cần có phân quyền, trong trường hợp xóa phân quyền của nhân sự chỉ có 1 phân quyền duy nhất, admin nhấn Xóa sẽ được yêu cầu gán một phân quyền mới khác trước khi xóa, khi thao tác thành công sẽ có thông báo

 • Nếu nhân sự giữ nhiều phân quyền trong portal: có thể thao tác xóa phân quyền của nhân sự, khi thao tác thành công sẽ có thông báo

Nhân bản phân quyền đã có

Khi người dùng cần tạo nhanh một vai trò có các phân quyền tương tự, chỉ thay đổi một vài cài đặt, tính năng giúp rút ngắn thời gian thao tác.

Tại màn hình Danh sách vai trò, người dùng chọn vào dấu ba chấm tại vai trò cần nhân bản, chọn vào Nhân bản:

Khi tạo bản sao phân quyền, hiển thị màn hình nhân bản phân quyền, trên màn hình nhân bản phân quyền sẽ hiển thị mô tả, loại phân quyền, thêm vào nhóm và các quyền được tích chọn giống với phân quyền được nhân bản, còn với tên phân quyền sẽ hiển thị với quy tắc Tên phân quyền được nhân bản (Copy). Người dùng thao tác chỉnh sửa và nhấn Lưu.

Sửa phân quyền đã có

Để chỉnh sửa lại phân quyền của các vai trò đã có, người dùng chọn vào dấu ba chấm tại giao diện Danh sách vai trò, chọn Sửa:

Xóa phân quyền đã có

Để chỉnh sửa lại phân quyền của các vai trò đã có, người dùng chọn vào dấu ba chấm tại giao diện Danh sách vai trò, chọn Sửa:

Lưu ý: khi thao tác xóa phần quyền, có 2 trường hợp có thể xảy ra như sau:

 • Nếu phân quyền chưa được gán cho nhân sự hoặc đã được gán cho nhân sự nhưng các nhân sự đó đang giữ nhiều phân quyền trong portal: có thể thao tác xóa phân quyền, khi thao tác thành công sẽ có thông báo

 • Nếu nhân sự đang chỉ giữ phân quyền chuẩn bị xóa: sẽ có hiển thị yêu cầu cài đặt cho nhân sự này phân quyền khác với phân quyền chuẩn bị xóa (để đảm bảo cho nhân sự có phân quyền), sau đó có thể thao tác xóa phân quyền, khi thao tác thành công sẽ có thông báo

Last updated