Danh sách agent

Giao diện Danh sách agent

(1) Tìm kiếm thông tin

 • Tên chiến dịch: lọc theo tên chiến dịch

 • Agent: lọc theo tên agent

 • Thêm agent: thêm agent/nhóm agent (nhóm đã được tạo và thêm agent vào trên hệ thống) vào chiến dịch

(2) Kết quả tìm kiếm

 • Agent: tên agent trong chiến dịch

 • Tên chiến dịch: tên chiến dịch

 • Mã chiến dịch: mã định danh chiến dịch trên hệ thống

 • Định mức gọi ra: định mức số lượng khách hàng mà agent được tiếp nhận trong chiến dịch. Lưu ý, định mức gọi ra áp dụng cho chiến dịch tương ứng, nếu không để giá trị này, mặc định là không có giới hạn

 • Hành động:

  • Tạm dừng: tạm không cho agent nhận khách hàng

  • Xoá: xoá agent ra khỏi chiến dịch tương ứng

  • Bắt đầu: bắt đầu lại chiến dịch sau khi "Tạm dừng"

Thêm agent vào chiến dịch

Thêm agent (tổng đài viên). Admin thực hiện thêm agent thông qua hai lựa chọn là Agent (thêm thủ công từng agent, có thể chọn nhiều agent) hoặc Nhóm (thêm nhóm agent, nhóm này cần được tạo và thêm agent vào nhóm trước đó)

Last updated