Báo cáo chiến dịch email

Quản lý sẽ được cung cấp thông tin về số lượng email đã được gửi đi, số lượng email đã được mở, số lượng người nhận đã click vào các liên kết trong email để truy cập vào khảo sát hoặc website

Giao diện báo cáo chiến dịch email

(1) Bộ lọc thông tin

 • Tên chiến dịch: lọc theo tên chiến dịch

 • Xuất dữ liệu: tải kết quả trả về với định dạng excel

(2) Thống kê số liệu

 • Tổng số email: tổng số email (khách hàng) trong chiến dịch

 • Đã gửi: tổng số email đã được hệ thống gửi đi trong chiến dịch

 • Chưa gửi: tổng số email chưa được gửi trên hệ thống

 • Gửi thành công: tổng số email đã được hệ thống gửi thành công

 • Gửi thất bại: tổng số email đã được hệ thống gửi thất bại

 • Đã đọc mail: tổng số email đã được khách hàng đọc (thao tác click vào email)

 • Đã click vào link: tổng số email có thao tác click vào link đính kèm của khách hàng

 • Huỷ đăng ký nhận email: tổng số email có thao tác huỷ đăng ký nhận email

 • Bị báo spam: tổng số email bị hệ thống nhận email phía khách hàng báo spam

(3) Đồ thị

 • Đã gửi: tổng số email đã được hệ thống gửi đi trong chiến dịch

 • Gửi thành công: tổng số email đã được hệ thống gửi thành công

 • Đã đọc mail: tổng số email đã được khách hàng đọc (thao tác click vào email)

 • Đã click vào link: tổng số email có thao tác click vào link đính kèm của khách hàng

Last updated