Múi giờ và ngôn ngữ

Giao diện Cấu hình portal

Giao diện này cho phép admin thiết lập thông số “Múi giờ mặc định của portal” và “Ngôn ngữ mặc định của portal” tuỳ theo, giá trị mặc định được lấy theo thông tin múi giờ của thiết bị (của trình duyệt)

Last updated