1.4. Thống kê phiếu ghi

Dashboard theo dõi tổng số phiếu ghi, cũng như theo dõi theo thời gian, trạng thái và người tạo phiếu ghi, giúp đánh giá hiệu quả hoạt động và điều chỉnh để cải thiện quản lý phiếu ghi

Giao diện Thống kê phiếu ghi

Giải thích thông số

  • Phiếu ghi mới: số lượng phiếu ghi đang ở trạng thái Mới

  • Phiếu ghi đang xử lý: số lượng phiếu ghi đang ở trạng thái Đang xử lý

  • Phiếu ghi đang chờ: số lượng phiếu ghi đang ở trạng thái Đang chờ

  • Phiếu ghi voicemail: số lượng phiếu ghi đến từ kênh voicemail

  • Tổng phiếu ghi: tổng số lượng phiếu ghi ở thời điểm hiện tại

  • Phiếu ghi chưa gán: số lượng phiếu ghi chưa được gán cho bất cứ agent nào (trường Giao cho trên phiếu ghi trống)

  • Phiếu ghi đã đóng: số lượng phiếu ghi đang ở trạng thái Đóng

Last updated