9.4.3 Tạo mới trigger

Điều kiện:

Hành động:

Placeholder:

Các bước tạo trigger mới

 • Bước 1: Chọn thêm mới trigger

 • Bước 2: Tạo điều kiện cho trigger

  • Tên trigger: do doanh nghiệp đặt, là trường thông tin bắt buộc

  • Mô tả: là mô tả chi tiết trigger, là trường thông tin không bắt buộc

  • Điều kiện: gồm một (hoặc một số) tiêu chí cần đáp ứng để hành động diễn ra

   • Đáp ứng TẤT CẢ các điều kiện: khi tất cả các điều kiện ở đây được đáp ứng, hệ thống kích hoạt hành động trigger

   • Đáp ứng MỘT TRONG CÁC điều kiện: khi một trong các điều kiện ở đây được đáp ứng, hệ thống kích hoạt hành động trigger

 • Bước 3: Tạo hành động cho trigger. Admin kết hợp các hành động theo hướng dẫn bên trên

 • Bước 4: Chọn Tạo mới để lưu Trigger hoặc Hủy bỏ để hủy thao tác hiện tại. Trigger sau khi được tạo mới mặc định ở trạng thái Đang hoạt động (Kích hoạt)

Lưu ý: Khi có nhiều trigger, StringeeX sẽ phân biết thứ tự chạy của trigger. Admin chọn vào dấu 3 chấm và chọn "Đặt lại thứ tự" và di chuyển thứ tự. Thứ tự trigger là thứ tự từ trên xuống dưới (như hiển thị)

Last updated