11. Mã hóa các trường phiếu ghi, liên hệ, doanh nghiệp

Để mã hóa trường phiếu ghi người dùng xem tại đây.

Để mã hóa trường liên hệ người dùng xem tại đây.

Để mã hóa trường doanh nghiệp người dùng xem tại đây.

Last updated