Quản lý danh sách nhóm

Giao diện Nhóm

(1) Tạo và tìm nhóm

 • Tạo nhóm: tạo thêm nhóm trên portal. Admin có thể click vào ô tạo nhóm, điền tên nhóm trên popup hiện ra và nhấn “Tạo nhóm” để xác nhận tạo nhóm mới với tên vừa điền

 • Tên: lọc nhanh nhóm theo tên

(2) Thông tin nhóm

 • Nhóm: tên nhóm đã được tạo

 • Mã nhóm: mã định danh nhóm trên hệ thống

 • Số lượng agent: số lượng nhân sự đã được thêm vào nhóm có tên tương ứng

 • Hàng đợi: tên hàng đợi chứa nhóm. Một nhóm có thể nằm trong một hoặc nhiều hàng đợi

 • Hành động:

  • Sửa: cập nhật tên của nhóm

  • Xoá: xoá nhóm tương ứng

Last updated