Danh sách quyền

Hệ thống phân quyền StringeeX chia các quyền thành 4 nhóm quyền chính bao gồm: nhóm quyền chức năng, nhóm quyền báo cáo, nhóm quyền giám sát và nhóm quyền quản trị

Nhóm Quyền chức năng chung

Quyền

Mô tả

Lưu ý

Kho tri thức

 • Sử dụng kho tri thức: Quyền xem danh mục Kho tri thức, không được quyền xem sẽ ẩn danh mục này

 • Để có quyền xem bài viết nào trong kho tri thức, người dùng cần phải thuộc nhóm được chọn, được gán phân quyền được chọn tại trường Hiển thị của bài viết hoặc là người quản lý bài viết

 • Để hiển thị phân quyền ở trong list phân quyền khi click vào trường Hiển thị của bài viết trong kho tri thức, thì phân quyền đó cần được tích chọn Sử dụng kho tri thức hoặc tích chọn Kho tri thức trong nhóm phân quyền quản trị

Bộ lọc nâng cao

 • Xem:

  • Chỉ tôi tạo và được chia sẻ: Xem bộ lọc mình tạo và được chia sẻ. Trường hợp chưa tích Xem sẽ không được tích chọn, tùy cấp độ truy cập này đối với cả ba loại quyền

  • Tất cả bộ lọc: Xem tất cả bộ lọc bao gồm chỉ tôi tạo, được chia sẻ và không được chia sẻ. Nếu chưa tích quyền Xem sẽ không được tích chọn

 • Xuất dữ liệu: Quyền xuất dữ liệu trong bộ lọc theo dữ liệu đã được hiển thị

 • Thêm:

  • Cấp độ chia sẻ bộ lọc khi tạo bộ lọc sẽ được lấy theo quyền Chia sẻ

  • Trường hợp nếu không tích vào quyền Chia sẻ hoặc đã tích vào quyền Chia sẻ nhưng chưa tích ít nhất một trong hai mức độ Chia sẻ cho nhóm, Tất cả agent sẽ được hiểu là không được phép chia sẻ, chỉ mình người tạo nhìn thấy bộ lọc. Khi đó trường “Ai có thể truy cập” sẽ hiển thị Chỉ mình tôi và ẩn đi hai lựa chọn Chia sẻ cho nhóm và Tất cả agent không cho chọn lại

  • Mặc định khi thêm bộ lọc, trường “Ai có thể truy cập” sẽ được chọn Chỉ mình tôi và có thể chọn lại tùy thuộc vào phân quyền chia sẻ

 • Sửa:

  • Cấp độ chia sẻ bộ lọc khi sửa bộ lọc sẽ được lấy theo quyền Chia sẻ

  • Trường hợp nếu không tích vào quyền Chia sẻ hoặc đã tích vào quyền Chia sẻ nhưng chưa tích ít nhất một trong hai mức độ Chia sẻ cho nhóm, Tất cả agent sẽ được hiểu là không được phép chia sẻ, chỉ mình người tạo nhìn thấy bộ lọc. Khi đó trường “Ai có thể truy cập” sẽ hiển thị Chỉ mình tôi và ẩn đi hai lựa chọn Chia sẻ cho nhóm và Tất cả agent không cho chọn lại

  • Phạm vi bộ lọc người dùng được phép sửa sẽ có hai lựa chọn sau:

   • Chỉ tôi tạo: Chỉ được phép sửa bộ lọc do mình tạo

   • Tất cả bộ lọc: Được phép sửa toàn bộ các bộ lọc trên hệ thống bao gồm cả các bộ lọc không phải mình tạo và được chia sẻ. Chỉ tích chọn được quyền này khi tại quyền Xem cũng được chọn Tất cả bộ lọc

 • Xóa:

  • Chỉ tôi tạo: Được phép xóa bộ lọc tôi tạo

  • Tất cả bộ lọc: Được phép xóa toàn bộ các bộ lọc trên hệ thống bao gồm cả các bộ lọc không phải mình tạo và được chia sẻ. Chỉ được tích chọn quyền này khi đã tích chọn Tất cả bộ lọc ở quyền Xem

 • Chia sẻ:

  • Chia sẻ cho nhóm: Cho phép chia sẻ bộ lọc với một hoặc nhiều nhóm nhân sự. Người dùng có thể chọn nhóm để chia sẻ khi tạo hoặc sửa bộ lọc

  • Tất cả agent: Chia sẻ bộ lọc với toàn bộ nhân sự trên hệ thống

 • Nếu không được tích vào quyền Xem sẽ ẩn danh mục Bộ lọc nâng cao

 • Nếu không được quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

 • Dữ liệu trong bộ lọc được hiển thị đến người được chia sẻ vẫn phải đảm bảo theo dữ liệu người được chia sẻ đã được phân quyền ở phần quyền dữ liệu gồm có: Phiếu ghi, Liên hệ, Doanh nghiệp

 • Cần tích vào quyền Chia sẻ mới sáng ô check box để có thể tích vào được hai cấp độ chia sẻ: Chia sẻ cho nhóm, Tất cả agent

Bảng điều khiển

 • Xem thống kê gọi vào

 • Xem thống kê gọi ra

 • Xem thống kê chat

 • Xem thống kê phiếu ghi

 • Xem thống kê chiến dịch

  • Chiến dịch được thêm vào

  • Tất cả chiến dịch

 • Xuất báo cáo thống kê chiến dịch

 • Nếu được tích vào quyền nào sẽ hiển thị tab thống kê của quyền đó, nếu không được tích vào quyền nào sẽ ẩn Bảng điều khiển

 • Người dùng không được phân quyền xem Thống kê gọi vào khi đăng nhập sẽ đi đến màn hình Thống kê gọi ra, nếu không được phân quyền xem Thống kê gọi ra sẽ đi đến màn hình Thống kê chat, nếu không được phân quyền xem Thống kê chát sẽ đi đến màn hình Thống kê phiếu ghi, nếu không được phân quyền xem Thống kê phiếu ghi sẽ đi đến màn hình Thống kê chiến dịch. Nếu người dùng không được phân quyền xem tab nào trong Bảng điều khiển khi đăng nhập sẽ đi đến màn hình Thông tin cá nhân

Doanh nghiệp

 • Xem: Có quyền xem toàn bộ doanh nghiệp trên hệ thống

 • Thêm: Có quyền thêm thủ công doanh nghiệp vào hệ thống

 • Sửa: Có quyền sửa toàn bộ doanh nghiệp

 • Xóa: Có quyền xóa toàn bộ doanh nghiệp

 • Xuất dữ liệu: Có quyền xuất dữ liệu doanh nghiệp

 • Upload doanh nghiệp: Cho phép upload nhiều doanh nghiệp cùng lúc qua file

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn danh mục Doanh nghiệp

 • Không có quyền Thêm sẽ ẩn button Tạo doanh nghiệp

 • Không có quyền Sửa sẽ ẩn button Sửa của doanh nghiệp trên giao diện chi tiết doanh nghiệp

 • Không có quyền Xóa sẽ ẩn button Xóa của từng doanh nghiệp trên màn hình danh sách và botton Xóa khi tích chọn doanh nghiệp, button Xóa trong chi tiết doanh nghiệp

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu trên màn hình danh sách

 • Không có quyền Upload doanh nghiệp sẽ ẩn button Upload doanh nghiệp trên màn hình danh sách

 • Tab phiếu ghi trên màn hình chi tiết doanh nghiệp: Hiển thị những phiếu ghi người dùng được phân quyền Xem và thuộc doanh nghiệp. Ví dụ: Nếu phân quyền Xem phiếu ghi người dùng chỉ xem phiếu ghi của mình (phiếu ghi mình tạo và phiếu ghi giao cho mình) nhưng doanh nghiệp có cả phiếu ghi được giao cho nhân sự khác thì trong tab Phiếu ghi cũng chỉ hiển thị những phiếu ghi của mình và thuộc doanh nghiệp

 • Tab Liên hệ trên màn hình chi tiết doanh nghiệp: Hiển thị những liên hệ người dùng được phân quyền Xem và thuộc doanh nghiệp. Ví dụ: Nếu phân quyền Xem liên hệ người dùng chỉ xem liên hệ của mình quản lý nhưng doanh nghiệp có liên hệ được giao cho nhân sự khác quản lý thì trong tab Liên hệ cũng chỉ hiển thị những liên hệ của mình và thuộc doanh nghiệp

 • Nếu người dùng không được phân quyền xem doanh nghiệp nhưng truy cập vào link chi tiết của một doanh nghiệp sẽ hiển thị thông báo “Bạn không được quyền truy cập doanh nghiệp này”

Liên hệ

 • Xem:

  • Tất cả: Có quyền xem toàn bộ liên hệ trên hệ thống mà người dùng được gán role này sẽ không cần phải thêm vào các group

  • Tùy chọn:

   • Liên hệ của nhân sự nhóm tôi quản lý: Là liên hệ được quản lý bởi các nhân sự nhóm tôi được thêm vào

   • Liên hệ chưa được quản lý: Là liên hệ chưa gán cho nhân sự nào quản lý

   • Liên hệ tôi quản lý: Là liên hệ tôi quản lý

 • Thêm: Có quyền thêm thủ công liên hệ vào hệ thống

 • Sửa: Có quyền sửa toàn bộ liên hệ

 • Xóa: Có quyền xóa toàn bộ liên hệ

 • Xuất dữ liệu: Có quyền xuất dữ liệu doanh nghiệp

 • Upload liên hệ: Cho phép upload nhiều liên hệ từ file

 • Gộp liên hệ: Được quyền gộp liên hệ

 • Liên hệ mình tạo sẽ mặc định được quyền Xem, Sửa, Xóa

 • Nếu không được tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab Liên hệ

 • Không có quyền Thêm sẽ ẩn button Tạo liên hệ trên màn hình danh sách liên hệ, trên màn hình khi tạo phiếu ghi thủ công

 • Không có quyền Sửa sẽ ẩn button Sửa của liên hệ trên giao diện chi tiết liên hệ, giao diện chi tiết phiếu ghi, giao diện trò chuyện

 • Không có quyền Xóa sẽ ẩn button Xóa của liên hệ trên giao diện chi tiết liên hệ, danh sách liên hệ tương ứng với từng liên hệ và khi tích chọn liên hệ

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu trên màn hình danh sách liên hệ

 • Không có quyền Upload liên hệ sẽ ẩn button Upload liên hệ trên màn hình danh sách liên hệ

 • Không có quyền Gộp liên hệ sẽ ẩn button Gộp liên hệ khi tích chọn liên hệ trên màn hình danh sách liên hệ

 • Tab Phiếu ghi trên chi tiết liên hệ chỉ hiển thị những phiếu ghi thỏa mãn hai điều kiện là thuộc liên hệ và người dùng được phân quyền xem

 • Nếu người dùng không được phân quyền xem liên hệ nhưng truy cập vào link chi tiết của một liên hệ sẽ hiển thị thông báo “Bạn không được quyền truy cập liên hệ này”. Phần Chi tiết liên hệ của phiếu ghi trên chi tiết phiếu ghi, Chi tiết liên hệ của cuộc trò chuyện sẽ hiển thị “Bạn không được phân quyền truy cập liên hệ này”

Phiếu ghi

 • Xem:

  • Tất cả: Có quyền xem toàn bộ phiếu ghi trên hệ thống

  • Tùy chọn:

   • Phiếu ghi trong nhóm: Là phiếu ghi được gán cho nhân sự trong nhóm mình được thêm vào

   • Phiếu ghi chưa được gán: Là phiếu ghi chưa gán cho nhân sự nào

   • Phiếu ghi của tôi: Là phiếu ghi mình tạo hoặc được gán cho mình. Mặc định quyền này sẽ được tích chọn

 • Thêm: Có quyền thêm phiếu ghi thủ công vào hệ thống

 • Sửa:

  • Tất cả: Có quyền sửa toàn bộ phiếu ghi trên hệ thống. Chỉ chọn được quyền này khi trong quyền Xem chọn Tất cả

  • Tùy chọn:

   • Phiếu ghi trong nhóm: Chỉ chọn được quyền này khi trong quyền Xem chọn Tất cả hoặc Phiếu ghi trong nhóm

   • Phiếu ghi chưa được gán: Chỉ chọn được quyền này khi trong quyền Xem chọn Tất cả hoặc Phiếu ghi chưa được gán, button để chọn sẽ disable nếu không được phép tích chọn

   • Phiếu ghi của tôi: Mặc định tích chọn quyền này

 • Xóa:

  • Tất cả: Có quyền xóa toàn bộ phiếu ghi trên hệ thống. Chỉ chọn được quyền này khi trong quyền Xem chọn Tất cả, button để chọn sẽ disable nếu không được phép tích chọn.

  • Tùy chọn:

   • Phiếu ghi trong nhóm: Chỉ chọn được quyền này khi trong quyền Xem chọn Tất cả hoặc Phiếu ghi trong nhóm, button để chọn sẽ disable nếu không được phép tích chọn.

   • Phiếu ghi chưa được gán: Chỉ chọn được quyền này khi trong quyền Xem chọn Tất cả hoặc Phiếu ghi chưa được gán, button để chọn sẽ disable nếu không được phép tích chọn.

   • Phiếu ghi của tôi: Mặc định tích chọn quyền này

 • Xuất dữ liệu: Xuất dữ liệu được hiển thị theo quyền Xem

 • Merge: Được quyền merge phiếu ghi

 • Nếu không được tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab Phiếu ghi

 • Không có quyền Thêm sẽ ẩn button Tạo phiếu ghi trên màn hình danh sách phiếu ghi, màn hình chi tiết liên hệ, trên header của trang

 • Không có quyền Sửa sẽ ẩn button Cập nhật phiếu ghi trên giao diện chi tiết phiếu ghi; đối với các trường custom sẽ ẩn button Thêm mới, Sửa, Xóa

 • Không có quyền Xóa sẽ ẩn button Xóa của phiếu ghi trên giao diện chi tiết phiếu ghi, danh sách phiếu ghi tương ứng với từng phiếu ghi và khi tích chọn phiếu ghi

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu trên màn hình danh sách phiếu ghi

 • Không có quyền Merge phiếu ghi sẽ ẩn button Merge phiếu ghi khi tích chọn phiếu ghi trên màn hình danh sách phiếu ghi

 • Tab Lịch sử liên hệ trong chi tiết phiếu ghi cũng chỉ hiển thị các phiếu ghi của liên hệ được phân quyền xem

 • Nếu người dùng không được phân quyền xem phiếu ghi nhưng truy cập vào link chi tiết của một phiếu ghi sẽ hiển thị thông báo “Bạn không được quyền truy cập phiếu ghi này”.

Tiếp nhận đa kênh

 • Tiếp nhận cuộc gọi: Nếu được tích chọn, người dùng sẽ được quyền tiếp nhận cuộc gọi

 • Tiếp nhận chat: Nếu được tích chọn, người dùng sẽ được quyền tiếp nhận live chat, facebook, zalo

 • Nếu không được tích vào quyền Tiếp nhận chat sẽ ẩn tab Chat

Nhóm Quyền báo cáo

Quyền

Mô tả

Lưu ý

Báo cáo cuộc gọi

 • Xem: Các số liệu được thống kê trong báo cáo này được tính toán dựa trên phân quyền dữ liệu cuộc gọi (phân quyền Lịch sử cuộc gọi)

 • Xuất dữ liệu: Xuất theo dữ liệu được hiển thị

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Hiệu suất ACD

 • Xem: Các số liệu được thống kê trong báo cáo này được tính toán dựa trên phân quyền dữ liệu cuộc gọi (phân quyền Lịch sử cuộc gọi). Nếu gười dùng được gán phân quyền phân quyền Lịch sử cuộc gọi là:

  • Xem tất cả: Sẽ thống kê hiệu suất của toàn bộ hàng đợi trên hệ thống. Các số liệu được thống kê cho mỗi hàng đợi được tính toán dựa trên toàn bộ cuộc gọi vào hàng đợi đó

  • Lịch sử cuộc gọi của nhân sự nhóm tôi: Sẽ thống kê hiệu suất của những hàng đợi chứa nhóm mình được thêm vào. Các số liệu được thống kê cho mỗi hàng đợi được tính toán dựa trên toàn bộ cuộc gọi vào hàng đợi đó

  • Chỉ lịch sử cuộc gọi của tôi: Sẽ thống kê hiệu suất của những hàng đợi chứa nhóm mình được thêm vào. Các số liệu được thống kê cho mỗi hàng đợi được tính toán dựa trên toàn bộ cuộc gọi vào hàng đợi đó

 • Xuất dữ liệu: Xuất theo dữ liệu được hiển thị

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Lịch sử cuộc gọi đến Agent

 • Xem: Các số liệu được thống kê trong báo cáo này được tính toán dựa trên phân quyền dữ liệu cuộc gọi (phân quyền Lịch sử cuộc gọi). Nếu gười dùng được gán phân quyền phân quyền Lịch sử cuộc gọi là:

  • Xem tất cả: Sẽ thống lịch sử cuộc gọi đổ đến agent của toàn bộ agent trên hệ thống

  • Lịch sử cuộc gọi của nhân sự nhóm tôi: Sẽ thống kê lịch sử cuộc gọi đổ đến agent của các agent trong hàng đợi chứa nhóm mình được thêm vào

  • Chỉ lịch sử cuộc gọi của tôi: Chỉ thống kê lịch sử cuộc gọi đổ đến agent của agent đó

 • Xuất dữ liệu: Xuất theo dữ liệu được hiển thị

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Báo cáo hiệu suất tổng đài gọi vào theo khoảng thời gian

 • Xem: Các số liệu được thống kê trong báo cáo này được tính toán dựa trên phân quyền dữ liệu cuộc gọi (phân quyền Lịch sử cuộc gọi). Nếu gười dùng được gán phân quyền phân quyền Lịch sử cuộc gọi là:

  • Xem tất cả: Sẽ thống kê hiệu suất của toàn bộ hàng đợi trên hệ thống. Các số liệu được thống kê cho mỗi hàng đợi được tính toán dựa trên toàn bộ cuộc gọi vào hàng đợi đó

  • Lịch sử cuộc gọi của nhân sự nhóm tôi: Sẽ thống kê hiệu suất của những hàng đợi chứa nhóm mình được thêm vào. Các số liệu được thống kê cho mỗi hàng đợi được tính toán dựa trên toàn bộ cuộc gọi vào hàng đợi đó

  • Chỉ lịch sử cuộc gọi của tôi: Sẽ thống kê hiệu suất của những hàng đợi chứa nhóm mình được thêm vào. Các số liệu được thống kê cho mỗi hàng đợi được tính toán dựa trên toàn bộ cuộc gọi vào hàng đợi đó

 • Xuất dữ liệu: Xuất theo dữ liệu được hiển thị

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Lịch sử cuộc gọi

 • Xem:

  • Xem tất cả: Xem toàn bộ cuộc gọi trên hệ thống

  • Lịch sử cuộc gọi của nhân sự nhóm tôi: Xem lịch sử cuộc gọi ra của mình và của các nhân sự trong nhóm; xem lịch sử cuộc gọi vào gặp của các nhân sự trong nhóm; xem lịch sử cuộc gọi vào hàng đợi bị nhỡ chứa nhóm của mình

  • Chỉ lịch sử cuộc gọi của tôi: Chỉ xem lịch sử cuộc gọi của mình

 • Xuất dữ liệu: Xuất theo dữ liệu được hiển thị

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Nếu không tích vào quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button này trên màn hình danh sách

 • Căn cứ vào trường Agent tiếp nhận cuối cùng để phân biệt đó là cuộc gọi của nhân sự nào

Thống kê chat

 • Xem: Được quyền xem thống kê chat. Các số liệu được thống kê trong báo cáo này dựa trên quyền phân quyền dữ liệu chat (phân quyền Lịch sử chat)

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

Hiệu suất chat

 • Xem: Được phân quyền xem hiệu xuất chat. Các số liệu được thống kê trong báo cáo này được tính toán dựa trên quyền phân quyền dữ liệu chat (phân quyền Lịch sử chat)

 • Xuất dữ liệu: Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn button xuất dữ liệu

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Lịch sử chat

 • Xem: Được quyền xem lịch sử chat

 • Xuất dữ liệu: Được quyền xuất dữ liệu lịch sử chat

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab nàyKhông có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Báo cáo hoạt động của agent

 • Xem: Đươc quyền xem báo cáo hoạt động của agent. Dữ liệu trên báo cáo là dữ liệu phiếu ghi (Danh sách phiếu ghi). Nếu được tích vào quyền Xem thì số liệu được thống kê trên toàn bộ phiếu ghi

 • Xuất dữ liệu: được quyền xuất dữ liệu

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Hiệu suất agent

 • Xem: Nếu được phân quyền xem là xem hiệu suất của toàn bộ người dùng trên hệ thống

 • Xuất dữ liệu: Xuất theo dữ liệu được hiển thị

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Lịch sử thay đổi trạng thái agent

 • Xem:

  • Tất cả Agent

  • Agent trong cùng nhóm

  • Chỉ mình tôi

 • Xuất dữ liệu: Xuất theo dữ liệu được hiển thị

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Báo cáo trạng thái agent

 • Xem: Phụ thuộc vào phạm vi dữ liệu người dùng được phân quyền Xem tại báo cáo Lịch sử thay đổi trạng thái Agent

 • Xuất dữ liệu: Xuất theo dữ liệu được hiển thị

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Báo cáo trạng thái agent theo trường phiếu ghi

 • Xem: Được phân quyền xem báo cáo trạng thái agent theo trường phiếu ghi. Dữ liệu trên báo cáo là dữ liệu phiếu ghi (Danh sách phiếu ghi). Nếu được tích vào quyền Xem thì số liệu được thống kê trên toàn bộ phiếu ghi

 • Xuất dữ liệu: Được quyền xuất dữ liệu

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Báo cáo phiếu ghi

 • Xem: Được phân quyền xem báo cáo phiếu ghi. Dữ liệu trên báo cáo là dữ liệu phiếu ghi (Danh sách phiếu ghi). Nếu được tích vào quyền Xem thì số liệu được thống kê trên toàn bộ phiếu ghi

 • Xuất dữ liệu: Được quyền xuất dữ liệu

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Báo cáo phiếu ghi đã xóa

 • Xem: Được phân quyền xem báo cáo phiếu ghi đã xóa. Dữ liệu trên báo cáo là dữ liệu phiếu ghi (Danh sách phiếu ghi). Nếu được tích vào quyền Xem thì số liệu được thống kê trên toàn bộ phiếu ghi

 • Xuất dữ liệu: Được quyền xuất dữ liệu

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Báo cáo phiếu ghi theo trường xổ xuống

 • Xem: Được phân quyền xem báo cáo phiếu ghi theo trường xổ xuống. Dữ liệu trên báo cáo là dữ liệu phiếu ghi (Danh sách phiếu ghi). Nếu được tích vào quyền Xem thì số liệu được thống kê trên toàn bộ phiếu ghi

 • Xuất dữ liệu: Được quyền xuất dữ liệu

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Báo cáo SMS

 • Xem: Người dùng được được phân quyền Xem sẽ được quyền xem thống kê số liệu của cả portal. Dữ liệu được thống kê từ dữ liệu SMS (lịch sử SMS)

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

Lịch sử SMS

 • Xem: Người dùng được được phân quyền Xem sẽ được quyền xem thống kê toàn bộ SMS của cả portal

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

Báo cáo thống kê SLA

 • Xem: Được phân quyền xem báo cáo thống kê SLA. Được tính toán theo dữ liệu phiếu ghi

 • Xuất dữ liệu: Được quyền xuất dữ liệu

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Báo cáo khách hàng

 • Xem:

  • Chiến dịch được thêm vào

  • Toàn bộ chiến dịch

 • Xuất dữ liệu: Xuất theo dữ liệu được hiển thị

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

 • Dữ liệu được thống kê theo chiến dịch

Báo cáo cuộc gọi

 • Xem:

  • Chiến dịch được thêm vào

  • Toàn bộ chiến dịch

 • Xuất dữ liệu: Xuất theo dữ liệu được hiển thị

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

 • Dữ liệu được thống kê theo chiến dịch

Báo cáo chiến dịch email

 • Xem: Xem báo cáo của toàn bộ chiến dịch. Dữ liệu được thống kê theo chiến dịch

 • Xuất dữ liệu: Xuất theo dữ liệu được hiển thị

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Báo cáo tổng hợp khảo sát

 • Xem: Xem báo cáo của toàn bộ chiến dịch. Dữ liệu được thống kê theo chiến dịch

 • Xuất dữ liệu: Xuất theo dữ liệu được hiển thị

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Báo cáo Ekyc

 • Xem: Các số liệu được thống kê trong báo cáo này được tính toán dựa trên quyền Xem của báo cáo Lịch sử cuộc gọi. Cụ thể là trên báo cáo Lịch sử cuộc gọi người dùng được phân quyền xem bao nhiêu cuộc gọi thì số liệu được thống kê trên các cuộc gọi đó

 • Xuất dữ liệu: Xuất theo dữ liệu được hiển thị

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab này

 • Không có quyền Xuất dữ liệu sẽ ẩn button Xuất dữ liệu

Nhóm Quyền giám sát

Quyền

Mô tả

Lưu ý

Giám sát cuộc gọi

 • Xem giám sát

 • Dừng cuộc gọi

 • Tham gia cuộc gọi

 • Chuyển cuộc gọi

 • Cướp cuộc gọi

 • Nghe lén cuộc gọi

 • Chỉ giám sát những cuộc gọi người dùng được phân quyền trong phân quyền dữ liệu cuộc gọi và quyền này chỉ áp dụng cho loại phân quyền là Administrator và Supervisor. Trường hợp nếu không được phân quyền Xem sẽ ẩn tab này

Giám sát chat

 • Xem giám sát

 • Tham gia chat

 • Chuyển chát

 • Kết thúc chát

 • Quyền này chỉ áp dụng cho loại phân quyền là Administrator và Supervisor. Trường hợp nếu không được phân quyền Xem sẽ ẩn tab này

Giám sát agent

 • Xem giám sát

  • Agent trong cùng nhóm

  • Tất cả agent

 • Thay đổi trạng thái gọi cấu hình tay

 • Thay đổi trạng thái chat cấu hình tay

 • Thay đổi phương thức nhận cuộc gọi

 • Quyền này chỉ áp dụng cho loại phân quyền là Administrator và Supervisor. Trường hợp nếu không được phân quyền Xem sẽ ẩn tab này

Giám sát hàng đợi

 • Xem giám sát

  • Chỉ hàng đợi tôi được thêm vào

  • Toàn bộ hàng đợi

 • Quyền này chỉ áp dụng cho loại phân quyền là Administrator và Supervisor. Trường hợp nếu không được phân quyền Xem sẽ ẩn tab này

Nhóm Quyền quản trị

Quyền

Mô tả

Lưu ý

Quản lý dịch vụ

 • Xem danh sách dịch vụ: Xem dịch vụ đang hoạt động, Kho lưu trữ, thùng rác. Người dùng được add phân quyền có tích vào quyền Xem ở đây sẽ được xem toàn bộ các dịch vụ

 • Tạo dịch vụ

 • Cài đặt dịch vụ: Toàn bộ dịch vụ, được quyền thực hiện được toàn bộ chức năng bên trong dịch vụ khi click vào Cài đặt dịch vụ của một dịch vụ, bao gồm các danh mục: Chi tiết thông tin dịch vụ, Phân quyền & Phân quyền, Danh sách nhân sự, Kênh tiếp nhận & hàng đợi, Cấu hình tcket

 • Đưa vào kho lưu trữ: Toàn bộ dịch vụ

 • Đưa vào thùng rác: Toàn bộ dịch vụ

 • Xóa vĩnh viễn: Toàn bộ dịch vụ trong thùng rác

 • Mở lại dịch vụ: Toàn bộ dịch vụ trong thùng rác hoặc kho lưu trữ

 • Nếu không tích vào quyền Xem danh sách dịch vụ sẽ ẩn danh mục Quản lý dịch vụ

 • Nếu không được phân quyền với chức năng nào sẽ ẩn button của chức năng đó: Tạo dịch vụ, Cài đặt dịch vụ, Đưa vào kho lưu trữ, Đưa vào thùng rác, Xóa vĩnh viễn, Mở lại dịch vụ

Quản lý phân quyền

 • Xem: Xem danh sách phân quyền

 • Thêm: Thêm quyền, nhân bản quyền

 • Sửa: Sửa quyền, tên, mô tả, loại phân quyền. Quyền thêm, xóa nhân sự của danh sách nhân sự được gán quyền

 • Xóa: Xóa phân quyền

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn danh mục Quản lý phân quyền này

 • Nếu không được phân quyền với chức năng nào sẽ ẩn button của chức năng đó

Quản lý nhân sự

 • Xem: Xem nhân sự trong danh sách nhân sự

 • Thêm: Thêm người dùng portal, quản lý tab chờ xác nhận (bao gồm toàn bộ các chức năng có tại tab chờ xác nhận)

 • Sửa: cập nhật thông tin người dùng portal

 • Xóa: Xóa người dùng khỏi portal

 • Xuất dữ liệu: Xuất danh sách nhân sự trong portal

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab Nhân sự

 • Nếu người dùng không được phân quyền xem tất cả các tab trong danh mục Quản lý nhân sự & Nhóm thì sẽ ẩn danh mục này

 • Nếu không được phân quyền với chức năng nào sẽ ẩn button của chức năng đó

Quản lý nhóm

 • Xem: Xem danh sách nhân sự trong nhóm, xem danh sách nhóm

 • Tạo: Tạo nhóm

 • Sửa: Sửa tên nhóm, quản lý danh sách nhân sự trong nhóm (bao gồm thêm, xóa nhân sự khỏi nhóm)

 • Xóa: Xóa nhóm

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab Nhóm này.

 • Nếu không được phân quyền với chức năng nào sẽ ẩn button của chức năng đó

Quản lý phòng ban

 • Xem: Xem danh sách phòng ban, xem cây phòng ban

 • Sửa: Sửa phòng ban. Xem, Thêm, xóa nhân sự trong phòng ban (Lưu ý button Sửa nhân sự chỉ hiển thị khi người dùng được phân quyền Sửa tại chức năng Quản lý nhân sự)

 • Thêm: Tạo phòng ban

 • Xóa: Xóa phòng ban

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab Phòng ban này

 • Nếu không được phân quyền với chức năng nào sẽ ẩn button của chức năng đó

Chức vụ

 • Xem: Xem danh sách chức vụ trong phòng ban

 • Sửa: Sửa chức vụ trong phòng ban

 • Thêm: Tạo chức vụ

 • Xóa: Xóa chức vụ

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab Chức vụ này

 • Nếu không được phân quyền với chức năng nào sẽ ẩn button của chức năng đó

Cấu hình SLA & Automation

 • Là người quản trị: Là người có mọi quyền cấu hình SLA & Automation

 • Nếu không tích vào quyền Là người quản trị sẽ ẩn danh mục Cấu hình SLA & Automation

Cấu hình Trigger

 • Là người quản trị: Là người có mọi quyền cấu hình Trigger

 • Nếu không tích vào quyền Là người quản trị sẽ ẩn danh mục Cấu hình Trigger

Quản lý chiến dịch

 • Quản lý chiến dịch gọi ra: Là người có mọi quyền cấu hình chiến dịch gọi ra

 • Quản lý chiến dịch SMS: Là người có mọi quyền cấu hình chiến dịch SMS

 • Quản lý chiến dịch Email: Là người có mọi quyền cấu hình chiến dịch Email

 • Nếu không tích vào quyền nào sẽ ẩn danh mục của quyền đó

Kho tri thức

 • Là người quản trị: Là người có mọi quyền trong kho tri thức (bao gồm tạo, xem, sửa, xóa thể loại, danh mục, bài viết)

 • Nếu không tích vào quyền Là người quản trị sẽ ẩn danh mục Kho tri thức

 • Để có quyền quản trị bài viết nào trong kho tri thức, người dùng cần phải thuộc nhóm được chọn hoặc được gán phân quyền được chọn tại trường Người quản lý của bài viết

 • Tại chức năng Người quản lý của bài viết người dùng có thể chọn được phân quyền hoặc nhóm quản lý bài viết. Để phân quyền nằm trong list phân quyền khi click vào trường Người quản lý của bài viết trong kho tri thức thì phân quyền đó cần được tích chọn Kho tri thức hoặc được tích chọn Sử dụng kho tri thức tại Quyền chức năng chung

Tích hợp

 • Quản lý tích hợp: Là người có quyền quản lý, cấu hình tích hợp

 • Nếu không tích vào quyền Quản lý tích hợp sẽ ẩn danh mục Tích hợp

Cấu hình Portal

 • Xem

 • Sửa

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab Cấu hình portal

 • Nếu không tích vào quyền Sửa sẽ ẩn button Sửa, Cập nhật, Hủy

Giờ làm việc

 • Xem: Xem danh sách giờ làm việc, chi tiết một giờ làm việc

 • Sửa: Thay đổi trạng thái Giờ làm việc, thay đổi thời gian của Giờ làm việc, Thêm khoảng thời gian cho một Giờ làm việc, xóa một khoảng thời gian, đặt lại

 • Thêm: Thêm giờ làm việc

 • Xóa: Xóa giờ làm việc

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab giờ làm việc này

 • Nếu không phân quyền Sửa sẽ ẩn button Cập nhật. Không phân quyền Thêm sẽ ẩn button Tạo thêm giờ làm việc. Không phân quyền Xóa sẽ ẩn button Xóa

Trạng thái tùy chỉnh

 • Xem: Xem danh sách trạng thái cố định, trạng thái tùy chỉnh

 • Sửa: Sửa trạng thái tùy chỉnh

 • Thêm: Tạo trạng thái tùy chỉnh

 • Xóa: Xóa trạng thái tùy chỉnh

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab Trạng thái tùy chỉnh này

 • Nếu không được phân quyền Sửa sẽ ẩn button Sửa, không được phân quyền Thêm sẽ ẩn phần Thêm trạng thái tùy chỉnh. Không có quyền Xóa sẽ ẩn button Xóa

Cấu hình IPs

 • Xem: Xem danh sách địa chỉ IP truy cập

 • Sửa: Sửa địa chỉ IP

 • Thêm: Thêm địa chỉ IP cho phép

 • Xóa: Xóa địa chỉ IP

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn tab Cấu hình IPs này

 • Nếu không được phân quyền Sửa sẽ ẩn button Sửa, không được phân quyền Thêm sẽ ẩn phần Thêm địa chỉ IP cho phép. Không có quyền Xóa sẽ ẩm button Xóa

Cấu hình trường dữ liệu

 • Xem: Xem danh sách trường của liên hệ và chi tiết một trường; doanh nghiệp và chi tiết một trường; danh sách trường nhập dữ liệu liên hệ và chi tiết một trường

 • Sửa: Sửa trường dữ liệu liên hệ, doanh nghiệp, trường nhập dữ liệu liên hệ

 • Thêm: Thêm trường dữ liệu liên hệ, doanh nghiệp, trường nhập dữ liệu liên hệ

 • Xóa: Xóa trường dữ liệu liên hệ, doanh nghiệp, trường nhập dữ liệu liên hệ

 • Nếu không tích vào quyền Xem sẽ ẩn danh mục Cấu hình trường dữ liệu này

 • Nếu không được phân quyền Sửa sẽ ẩn button Cập nhật trường, không được phân quyền Thêm sẽ ẩn phần Chọn kiểu dữ liệu cho trường khi thêm mới. Không có quyền Xóa sẽ ẩm button Xóa

Thanh toán

 • Xem lịch sử thanh toán

 • Nộp tiền

 • Đăng ký gói

 • Nếu không tích vào quyền nào sẽ ẩn tab của quyền đó

 • Nếu không được tích quyền nào trong ba quyền trên sẽ ẩn cả danh mục Thanh toán

Stringee connection

 • Quản lý kết nối tới tài khoản Stringee

 • Nếu không tích vào quyền này sẽ ẩn danh mục Stringee connection

Last updated