Báo cáo trạng thái agent

Báo cáo trạng thái agent cung cấp thông tin về thời lượng ở từng trạng thái, giúp quản lý bao quát tình hình tuân thủ thời gian làm việc và sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi

Giao diện Báo cáo trạng thái agent

(1) Bộ lọc thông tin

 • Nhóm: người dùng chọn một hoặc nhiều nhóm cần xem báo cáo

 • Chọn agent: người dùng có thể chọn một agent cần xem báo cáo

 • Thời gian: người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo

 • Xuất dữ liệu: xuất dữ liệu lọc trên giao diện

(2) Bảng kết quả báo cáo trạng thái agent

 • Tên agent: tên agent tương ứng

 • Online: tổng thời lượng agent ở trạng thái online

 • Sẵn sàng: tổng thời lượng agent ở trạng thái sẵn sàng

 • Nghỉ trưa: tổng thời lượng agent ở trạng thái nghỉ trưa

 • Nghỉ ngắn: tổng thời lượng agent ở trạng thái nghỉ ngắn

 • Không sẵn sàng: tổng thời lượng agent ở trạng thái không sẵn sàng

 • Lần online đầu tiên: lần chuyển trạng thái online đầu tiên trong khoảng thời gian báo cáo

 • Lần đầu sẵn sàng: lần chuyển trạng thái sẵn sàng đầu tiên trong khoảng thời gian báo cáo

 • Lần đăng xuất cuối: lần đăng xuất cuối trong khoảng thời gian báo cáo

Last updated