Báo cáo phiếu ghi

Báo cáo phiếu ghi phản ánh một cách trực quan số lượng phiếu ghi phân theo từng kênh phát sinh và trạng thái của phiếu ghi, mang lại cho người quản lý một cái nhìn toàn diện về hệ thống tổng đài

Giao diện Báo cáo phiếu ghi

(1) Bộ lọc thông tin

 • Thời gian: thời gian phiếu ghi được tạo trên hệ thống

 • Người xử lý: tổng đài viên (agent) được giao trên phiếu ghi

 • Nhóm: nhóm tổng đài viên (nhóm agent) được giao trên phiếu ghi

 • Kênh: kênh phát sinh phiếu ghi

 • Trạng thái: trạng thái của phiếu ghi tại thời điểm xem báo cáo

 • Xuất dữ liệu: xuất dữ liệu tìm kiếm theo bộ lọc về máy tính. File định dạng excel

(2) Biểu đồ thống kê

 • Thống kê số lượng phiếu ghi theo kênh (người dùng có thể click vào chú thích để ẩn hiện các đường biểu đồ tương ứng)

  • Tạo mới: phiếu ghi được tổng đài viên (agent) tạo thủ công

  • Cuộc gọi: phiếu ghi được hệ thống tự tạo từ cuộc gọi đi hoặc cuộc gọi tới

  • Livechat: phiếu ghi được tạo từ kênh livechat

  • Facebook: phiếu ghi từ kênh Facebook (bao gồm cả kênh comment và kênh chat)

  • Zalo: phiếu ghi được tạo từ kênh zalo

  • Email: phiếu ghi được tạo từ kênh email

 • Thống kê số lượng phiếu ghi theo trạng thái

  • Mới: phiếu ghi có trạng thái là mới

  • Đang xử lý: phiếu ghi có trạng thái là đang xử lý

  • Đang chờ: phiếu ghi có trạng thái là đang chờ

  • Đóng: phiếu ghi có trạng thái là đóng

(3) Bảng kết quả thống kê báo cáo phiếu ghi

 • Tổng số phiếu ghi trạng thái mới: số lượng phiếu ghi có trạng thái mới theo thời gian lọc

 • Tổng số phiếu ghi đã xử lý xong: số lượng phiếu ghi có trạng thái đóng theo thời gian lọc

 • Tỷ lệ phiếu ghi được xử lý/ tổng số phiếu ghi đã tiếp nhận: tỷ lệ phần trăm giữa số lượng phiếu ghi có trạng thái đóng và tổng số lượng phiếu ghi phát sinh theo thời gian lọc

 • Số lượng phiếu ghi được phản hồi lần đầu đạt SLA: số lượng phiếu ghi được phản hồi lần đầu trong phạm vi SLA phản hồi lần đầu (thời gian SLA phản hồi lần đầu do doanh nghiệp cài đặt sẵn)

 • Tỷ lệ phiếu ghi được phản hồi lần đầu đạt SLA/ tổng số phiếu ghi tiếp nhận: tỷ lệ phần trăm giữa số lượng phiếu ghi đạt SLA phản hồi lần đầu và tổng số lượng phiếu ghi phát sinh

 • Số lượng phiếu ghi được xử lý đạt SLA: số lượng phiếu ghi được xử lý trong phạm vi thời gian SLA xử lý phiếu ghi (thời gian SLA xử lý phiếu ghi do doanh nghiệp cài đặt sẵn)

 • Tỷ lệ phiếu ghi được xử lý đạt SLA/ tổng số phiếu ghi tiếp nhận: tỷ lệ phần trăm giữa số lượng phiếu ghi đạt SLA xử lý phiếu ghi và tổng số lượng phiếu ghi phát sinh

Last updated