9.2 Quản lý nhân sự & nhóm

StringeeX cung cấp giao diện quản lý cho phép admin kiểm soát danh sách nhân viên trên hệ thống một cách dễ dàng. Admin có thể thêm, xoá và chỉnh sửa thông tin nhân viên, cũng như thêm họ vào các nhóm

Quản lý Nhân viên: xem tại đây

Quản lý Nhóm: xem tại đây

Last updated