3.2. Thông tin chi tiết liên hệ

StringeeX hỗ trợ khách hàng thống kê tổng quát các thông tin về phiếu ghi, ghi chú của liên hệ, lịch sử thay đổi. Tại giao diện này, người dùng cũng có thể tạo tác vụ liên quan tới liên hệ

Giao diện Chi tiết liên hệ

(1) Thông tin chi tiết liên hệ

  • Trường hệ thống: các trường thông tin của hệ thống như phone, email

  • Trường “custom”: trường thông tin “custom” được tạo thêm trong quản lý trường ticket. Tuỳ vào các trường đã tạo mà thông tin tại đây sẽ khác nhau

  • Sửa: chỉnh sửa/cập nhật thông tin liên hệ. Các chỉnh sửa/cập nhật này sẽ được lưa lại trong mục Lịch sử thay đổi

  • Xoá: xoá liên hệ

(2) Thông tin liên quan liên hệ

  • Phiếu ghi: liệt kê các phiếu ghi được sinh ra bởi liên hệ có “trường liên hệ” trên hệ thống là liên hệ tương ứng. Phiếu ghi được liệt kê theo thời gian gần nhất từ trên xuống dưới, người dùng chọn các trang tiếp theo để xem thêm các phiếu ghi của liên hệ tương ứng

  • Ghi chú: cho phép người dùng tạo ghi chú với “Tiêu đề” và “Nội dung” để lưu lại thông tin cần chú thích cho liên hệ này

  • Tác vụ: tạo tác vụ nhắc nhở liên quan tới liên hệ này. Người dùng click vào và điền các thông tin yêu cầu bao gồm: tên tác vụ, nội dung tác vụ, hạn hoàn thành (thời điểm deadline của tác vụ), nhắc tôi qua Email vào lúc (thời điểm email nhắc về tác vụ, thời điểm này phải trước hoặc bằng hạn hoàn thành), sau đó chọn tạo tác vụ để lưu

  • Lịch sử thay đổi: liệt kê tất cả lịch sử thay đổi/cập nhât của liên hệ

  • Link video EKYC: link EKYC tương ứng. Thông tin này sẽ xuất hiện đối với các khách hàng đăng kí dịch vụ EKYC

Last updated