Danh sách chiến dịch

Giao diện Danh sách chiến dịch

(1) Tìm kiếm chiến dịch

 • Tên chiến dịch: lọc tìm theo tên chiến dịch

 • Thời gian bắt đầu: lọc tìm chiến dịch theo khoảng thời gian chiến dịch bắt đầu chạy

 • Thời gian kết thúc: lọc tìm chiến dịch theo khoảng thời gian chiến dịch kết thúc

 • Trạng thái:

  • Khởi tạo: chiến dịch ở trạng thái khởi tạo (chưa được phê duyệt)

  • Đã phê duyệt: chiến dịch đã được phê duyệt nhưng chưa khởi chạy (chưa tới thời gian chỉ định bắt đầu chiến dịch)

  • Đang chạy: chiến dịch đang chạy

  • Tạm dừng: chiến dịch đang ở trạng thái tạm dừng

  • Kết thúc: chiến dịch đã kết thúc (do admin thao tác kết thúc/hết data/đến thời gian chỉ định kết thúc chiến dịch)

 • Tạo chiến dịch: khởi tạo chiến dịch mới. Xem chi tiết tại mục Cài đặt chiến dịch

(2) Danh sách chiến dịch

 • Mã chiến dịch: mã định danh chiến dịch trên hệ thống

 • Tên chiến dịch: tên chiến dịch được đặt khi tạo chiến dịch

 • Kiểu quay số: kiểu quay số của chiến dịch. Stringee hỗ trợ các kiểu quay số Manual, Preview, Progressive, Predictive. Chi tiết xem thêm tại đây

 • Trạng thái: trạng thái chiến dịch

  • Khởi tạo: chiến dịch ở trạng thái khởi tạo (chưa được phê duyệt)

  • Đã phê duyệt: chiến dịch đã được phê duyệt nhưng chưa khởi chạy (chưa tới thời gian chỉ định bắt đầu chiến dịch)

  • Đang chạy: chiến dịch đang chạy

  • Tạm dừng: chiến dịch đang ở trạng thái tạm dừng

  • Kết thúc: chiến dịch đã kết thúc (do admin thao tác kết thúc/hết data/đến thời gian chỉ định kết thúc chiến dịch)

 • Mô tả: mô tả chiến dịch

 • Thời gian bắt đầu: thời gian bắt đầu của chiến dịch

 • Thời gian kết thúc: thời gian kết thúc của chiến dịch

 • Thời gian tạo: thời gian tạo chiến dịch

 • Hành động: xem thêm tại phần hành động của chiến dịch bên dưới

Thao tác với chiến dịch

Thay đổi trạng thái chiến dịch

 • Phê duyệt: chiến dịch Chưa phê duyệt sau khi được phê duyệt sẽ chuyển trạng thái Đã phê duyệt

 • Bắt đầu chiến dịch: admin có thể kích hoạt bắt đầu chiến dịch đang ở trạng thái Đã phê duyệt hoặc Tạm dừng. Sau thao tác này, chiến dịch được chuyển sang trạng thái Đang chạy

 • Tạm dừng: admin có thể tạm dừng một chiến dịch đang chạy bằng cách click Tạm dừng. Sau thao tác này, chiến dịch được chuyển sang trạng thái Tạm dừng

 • Kết thúc: admin có thể chủ động kết thúc một chiến dịch Đang chạy hoặc Tạm dừng khi chưa đến thời gian kết thúc chiến dịch. Sau thao tác này, chiến dịch được chuyển sang trạng thái Kết thúc

Sửa cấu hình chiến dịch

Admin có thể sửa một số cấu hình của một chiến dịch chưa kết thúc bằng cách click hành động Sửa. Các cấu hình được phép sửa bao gồm: tên chiến dịch, mô tả chiến dịch, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, số hotline, giờ làm việc, số lần gọi tối đa, thời gian nghỉ giữa hai lần (phút), thời gian không gọi lại (ngày), kiểu quay số,....

Thêm bớt khách hàng vào chiến dịch

Doanh nghiệp có thể thao tác thêm bớt khách hàng vào chiến dịch thông qua giao diện Danh sách khách hàng. Chi tiết xem thêm tại Danh sách khách hàng

Thêm bớt agent vào chiến dịch

Doanh nghiệp có thể thao tác thêm bớt agent vào chiến dịch thông qua giao diện Danh sách agent. Chi tiết xem thêm tại Danh sách agent

Xoá chiến dịch

Admin có thể xóa một chiến dịch bằng cách click hành động Xóa. Lưu ý, sau khi xóa một chiến dịch, dữ liệu chiến dịch như agent, khách hàng, báo cáo không còn trên portal.

Last updated