Phương thức đăng nhập

Tùy chỉnh và quản lý các phương thức đăng nhập cho portal, cung cấp sự linh hoạt trong việc bảo mật tài khoản.

Màn hình đăng nhập tại potarl của StringeeX hiện có 3 phương thức đăng nhập như sau:

 • Đăng nhập bằng email và mật khẩu.

 • Đăng nhập bằng Google account.

 • Đăng nhập bằng Microsoft account.

Quản lý phương thức đăng nhập vào Portal

Bước 1: Truy cập màn hình Cấu hình Portal và chọn tab Phương thức đăng nhập (lần lượt tương ứng 2 ảnh phía dưới)

Bước 2: Thiết lập phương thức đăng nhập

Click chọn nút "Thiết lập", hệ thống cho phép bật/ tắt phương thức đăng nhập cho portal

Bật phương thức nào thì phương thức đó sẽ hiển thị ở portal để cho phép người dùng đăng nhập.

Thiết lập URL xác thực tài khoản

Nếu có thiết lập URL xác thực: Khi người dùng đăng nhập thành công thì hệ thống sẽ gọi sang URL đã cấu hình với phương thức POST với form-data kèm các thông tin như sau:

 • id: google/microsoft id

 • email: google/microsoft

 • email time: current time

 • Key

Sau đó hệ thống của bạn sẽ tính toán và trả kết quả phê duyệt cho người dùng đăng nhập vào portal. Dựa vào kết quả này, StringeeX sẽ cho phép người dùng đăng nhập hay không.

 • Cho phép đăng nhập:

{
  success: true,
  data: {
    verify: true
  }
}
 • Không cho phép đăng nhập:

{
  success: true,
  data: {
    verify: false,
    error: "error description"
  }
}

Stringee secret header: Sử dụng để kiểm tra thông tin đăng nhập có đúng là gửi từ portal của bạn hay không. (Bạn có thể bấm icon Refresh để sinh mã mới).

Last updated