Báo cáo khảo sát

Báo cáo khảo sát: Admin có thể lọc theo từng chiến dịch với bộ lọc "Tên chiến dịch" và xem kết quả khảo sát của từng khách hàng bằng cách bấm vào tên khách hàng. Ngoài ra, admin cũng có thể xuất excel kết quả khảo sát theo từng chiến dịch

Last updated