9.11 Stringee connection

Giao diện Stringee Connection

Phần giao diện này cung cấp cho quản trị viên thông tin về tài khoản quản lý của portal tương ứng trên hệ thống và tên của project tương ứng với portal hiện tại trên hệ thống. Thông tin này được sử dụng để hỗ trợ quản lý cài đặt chiến dịch (cần tài khoản quản lý), cấu hình đấu nối số, thông tin hợp đồng và các thông tin hỗ trợ cho lập trình viên tích hợp API

Trong đó:

  • Stringee account: thông tin quản lý portal. Lưu ý, thông tin email tài khoản quản lý có thể giống hoặc khác email Admin, một portal có thể có nhiều Admin, nhưng chỉ có 1 tài khoản quản lý. Tài khoản này mặc định là tài khoản Admin tạo portal

  • Project name: tên của project tương ứng với portal hiện tại trên hệ thống

Last updated