7. Thay đổi trạng thái làm việc

Agent có thể chuyển đổi trạng thái của mình khi có việc bận bằng các nhấn vào ô lựa chọn trạng thái

Lưu ý: chỉ khi trạng thái được để là sẵn sàng, agent mới có thể nhận được cuộc gọi/chat vào, trường hợp gọi ra/chat ra vẫn có thể thực hiện khi trạng thái không phải là sẵn sàng

Ngoài những trạng thái hệ thống, Admin có thể cấu hình thêm các trạng thái khác, tham khảo tại đây

Last updated