3. Liên hệ

Giao diện liên hệ

Tại giao diện liên hệ, người dùng có thể xem được danh sách khách hàng, danh sách liên hệ nội bộ và lịch sử cuộc gọi, tìm kiếm theo tên hoặc số điện thoại các thông tin liên hệ cần thiết

  • Khách hàng: thông tin liên hệ khách hàng

  • Nội bộ: thông tin liên hệ nội bộ (với các agent khác)

  • Lịch sử: Lịch sử các cuộc gọi gần nhất

Tạo liên hệ mới

Tại giao diện "Khách hàng", người dùng chọn vào dấu "+" và điền đầy đủ các thông tin tương ứng (mỗi portal sẽ có các trường thông tin dược hiển thị khác nhau) để tạo liên hệ mới

Last updated