9.3.3 Trường nhập dữ liệu liên hệ

Mapping trường thông tin trong file liên hệ (excel) cần upload với trường thông tin có vai trò tương ứng trên hệ thống

Tạo Các trường nhập dữ liệu liên hệ:

Tại đây, admin có thể mapping các thông tin với tiêu đề trong file upload tự tạo với các trường thông tin liên hệ của hệ thống. Ví dụ như trong hình minh hoạ, trường có tên "Số điện thoại" khi upload liên hệ lên sẽ tương ứng với trường "Phone" trên hệ thống, trường có tên "Vai trò" sẽ tương ứng với trường "Chức vụ" trên hệ thống

Danh sách Các trường nhập dữ liệu liên hệ

Danh sách khi đã cài đặt mapping sẽ hiển thị như mình hoạ, người dùng click chọn từng trường thông tin để xem chi tiết

Last updated