1.5. Thống kê chiến dịch

Dashboard thống kê chiến dịch đánh giá kết quả khảo sát, phân loại và tăng cường quản lý khách hàng. Xuất file excel để lưu trữ, chia sẻ và đồng bộ thông tin khách hàng

Giao diện Thống kê chiến dịch

(1) Bộ lọc và tìm kiếm

 • Tên chiến dịch: Người dùng lọc kết quả theo Tên của chiến dịch đã đặt trước đó

 • Thời gian bắt đầu: Người dùng lọc theo khoảng thời điểm chiến dịch bắt đầu được thực hiện

 • Tìm kiếm: Sau khi chọn thông số lọc, người dùng nhấn vào Tìm kiếm để hiển thị kết quả

 • Xuất báo cáo: Xuất báo cáo chiến dịch vừa tìm kiếm. Lưu ý, báo cáo này chỉ gồm các liên hệ đã được gọi ra trong chiến dịch và được agent (tổng đài viên, telesale) nhập thông tin vào báo cáo khảo sát

 • Export all: Xuất toàn bộ danh sách khách hàng của chiến dịch được chọn

(2) Bảng kết quả

 • Tên khách hàng: Tên khách hàng trong tập dữ liệu liên hệ được thêm vào chiến dịch (thêm thông qua bộ lọc, file excel, thêm trực tiếp,...), đóng vai trò là tên liên hệ trên portal

 • Mã chiến dịch: Mã định danh chiến dịch sau khi khởi tạo chiến dịch thành công. Mã này để sử dụng khi có yêu cầu phát sinh hoặc sự cố cần phía tổng đài StringeeX hỗ trợ

 • Tên chiến dịch: Tên của chiến dịch đã đặt trước đó

 • Loại cuộc gọi: Loại cuộc gọi vào, StringeeX hỗ trợ chiến dịch Gọi ra

 • Số điện thoại: Số điện thoại khách hàng. Tuỳ thuộc vào cài đặt mà số điện thoại có thể hiện đầy đủ hoặc hiện dạng số ẩn (84xxxxxxxxx) với người dùng portal (agent – tổng đài viên)

 • Trạng thái cuộc gọi: Trạng thái cuộc gọi (Thành công - Thất bại – Chưa thực hiện)

(3) Chuyển trang kết quả

Chuyển sang trang kết quả tiếp theo

Last updated