9.1.1 Chi tiết

Mục chi tiết sẽ hiển thị thông tin của dịch vụ mà người dùng đang truy cập.

  • Tên: tên của dịch vụ đang truy cập chi tiết.

  • Khóa: khóa được quy định khi thiết lập dịch vụ.

Last updated