9.6 Cấu hình khác

Trong phần cài đặt cấu hình khác, quản trị viên (admin) có thể theo dõi các cấu hình của hệ thống tổng đài, bao gồm: cấu hình trạng thái agent (Trạng thái tuỳ chỉnh), cấu hình IP của thiết bị,...

Last updated