19. Kiểm tra số dư hiện tại của portal

Để kiểm tra số dư còn lại của portal đang sử dụng, Admin vào mục thanh toán để kiểm tra, tại phần này các thông tin liên quan đến số dư, gói thanh toán đang sử dụng sẽ được hiện thị đầy đủ

Chi tiết các thông tin mục thanh toán, Admin xem tại đây

Chi tiết về lịch sử giao dịch, Admin xem hướng dẫn tại đây

Last updated