Danh sách chiến dịch

Giao diện Danh sách chiến dịch

(1) Bộ lọc thông tin

 • Tên chiến dịch: tên chiến dịch email muốn tìm kiếm

 • Thời gian bắt đầu: thời gian bắt đầu thực hiện chiến dịch được cài đặt khi tạo chiến dịch

 • Thời gian kết thúc: thời gian kết thúc chiến dịch được cài đặt khi tạo chiến dịch

 • Trạng thái: lọc theo một trong ba trạng thái (Khởi tạo, Đang chạy, Kết thúc)

(2) Kết quả bộ lọc

 • Mã chiến dịch: mã định danh chiến dịch

 • Tên chiến dịch: tên chiến dịch

 • Mô tả: mô tả chiến dịch

 • Trạng thái: trạng thái chiến dịch

 • Thời gian bắt đầu: thời gian chiến dịch bắt đầu

 • Thời gian kết thúc: thời gian chiến dịch kết thúc

 • Thời gian tạo: thời gian chiến dịch được khởi tạo

 • Hành động: hành động của chiến dịch

  • Phê duyệt: admin phê duyệt chiến dịch trước khi khởi chạy

  • Sửa: admin có thể sửa một số thông tin của chiến dịch chưa kết thúc. Các thông tin được chỉnh sửa bao gồm: Tên chiến dịch, Mô tả, Thời gian kết thúc. Sau khi sửa thông tin, admin cần bấm nút “Cập nhật” để lưu thông tin thay đổi

  • Xoá: admin chỉ được Xóa chiến dịch email khi chưa Phê duyệt

Các bước tạo chiến dịch email

 • Bước 1: Truy cập menu “Chiến dịch email” như hình dưới:

 • Bước 2: Bấm nút “Tạo chiến dịch” ở màn hình Danh sách chiến dịch

 • Bước 3: Ở màn hình Tạo chiến dịch, admin điền các thông tin sau

  • Tên chiến dịch: tên chiến dịch email do admin đặt

  • Mô tả: mô tả ngắn về chiến dịch đang tạo. Thông tin này không bắt buộc điền

  • Thời gian bắt đầu: thời gian bắt đầu thực hiện chiến dịch

  • Thời gian kết thúc: thời gian kết thúc thực hiện chiến dịch

  • Email: email dùng để gửi ra cho khách hàng. Chiến dịch có thể sử dụng email gửi ra qua sendgrid hoặc SMTP

  • Mẫu email: chọn mẫu email đã tạo sẵn ở Danh sách mẫu email

  • Mẫu khảo sát: chọn kịch bản khảo sát đã tạo sẵn ở Danh sách kịch bản

 • Bước 4: Bấm nút “Tiếp theo”, chuyển sang màn hình Thêm khách hàng. Tại đây điền thông tin khách hàng

  • Thêm từ: chọn thêm khách hàng từ một trong ba nguồn (Liên hệ, Bộ lọc và Nhập dữ liệu từ excel)

  • Thời gian gửi email: chọn thời điểm bắt đầu gửi email cho những khách hàng ở mục “Thêm từ”. Thông tin này không bắt buộc điền. Nếu admin không điền, chiến dịch sẽ bắt đầu gửi email ngay sau khi được Phê duyệt

 • Bước 5: Bấm Khởi tạo chiến dịch

 • Bước 6: Tại màn hình Danh sách chiến dịch, admin chọn hành động Phê duyệt để bắt đầu thực hiện chiến dịch

Last updated