Danh sách khách hàng

Giao diện Danh sách khách hàng

(1) Tìm kiếm thông tin khách hàng trong chiến dịch

 • Tên chiến dịch: tên chiến dịch

 • Tên khách hàng: tên khách hàng trong chiến dịch

 • Trạng thái: trạng thái khách hàng trong chiến dịch

  • Chưa thực hiện: khách hàng chưa được hệ thống gọi

  • Đang xử lý: khách hàng đang trong cuộc gọi từ chiến dịch

  • Đã gọi nhưng không được: đã thực hiện cuộc gọi tới khách hàng nhưng chưa thành công, vẫn chưa quá giới hạn gọi ra tối đa

  • Hẹn gọi lại: đã gọi khách hàng thành công và được yêu cầu hẹn gọi lại (có thao tác Hẹn gọi lại khi thực hiện chiến dịch)

  • Thành công: khách hàng đã được gọi thành công

  • Gọi hết số lần retry nhưng không được: gọi hết số lần retry nhưng không thành công

  • Không gọi lại: gọi tới khách hàng thành công và khách hàng không hẹn gọi lại (có thao tác Không gọi lại khi thực hiện chiến dịch)

  • Thực hiện cuộc gọi lỗi: cuộc gọi thực hiện lỗi, có thể lỗi từ hotline, internet agent lỗi dẫn đến timeout cuộc gọi, số khách hàng sai

  • Tạm dừng gọi ra: khách hàng bị đánh dấu tạm dừng gọi ra

  • Khách hàng bị chặn gọi ra: khách hàng trong danh sách “blacklist gọi ra”. Cài đặt này trong phần Cài đặt dịch vụ

  • Khách hàng đăng kí dịch vụ DNC: khách hàng đăng kí dịch vụ DNC (Do Not Call) của nhà mạng

 • Thời điểm thêm vào chiến dịch: thời điểm khách hàng được thêm vào chiến dịch

 • Thêm khách hàng: thêm khách hàng vào chiến dịch. Tham khảo cách thêm khách hàng vào chiến dịch theo hướng dẫn bên dưới

 • Lọc khách hàng bị trùng: StringeeX hỗ trợ lọc các số điện thoại trùng trong danh sách khách hàng của chiến dịch, giúp sàng lọc dữ liệu tránh gọi lặp lại cho khách hàng nhiều lần. Sau khi click vào lọc trùng, admin có thể quyết định chỉ giữ lại một liên hệ hoặc tất cả liên hệ từ khách hàng trùng thông tin (lọc trùng theo số điện thoại). Tính năng xuất hiện khi người dùng lọc theo tên chiến dịch

 • Tự động lọc khách hàng bị trùng: tự động lọc trùng và giữ lại lại một liên hệ khách hàng (ngẫu nhiên). Tính năng xuất hiện khi người dùng lọc theo tên chiến dịch

(2) Kết quả tìm kiếm

StringeeX hỗ trợ hiển thị theo khách hàng hoặc theo nhóm khách hàng, các trường thông tin hiển thị:

 • Tên khách hàng: tên khách hàng trong chiến dịch

 • Mã chiến dịch: mã định danh chiến dịch trên hệ thống

 • Tên chiến dịch: tên chiến dịch

 • Số điện thoại: số điện thoại khách hàng

 • Thời điểm thêm vào chiến dịch: thời điểm khách hàng được thêm vào chiến dịch

 • Thời điểm gọi ra: chỉ định thời điểm khách hàng để hệ thống thực hiện gọi ra

 • Agent phụ trách: tổng đài viên (agent) phụ trách khách hàng tương ứng

 • Trạng thái: trạng thái khách hàng trong chiến dịch

  • Chưa thực hiện: khách hàng chưa được hệ thống gọi

  • Đang xử lý: khách hàng đang trong cuộc gọi từ chiến dịch

  • Đã gọi nhưng không được: đã thực hiện cuộc gọi tới khách hàng nhưng chưa thành công, vẫn chưa quá giới hạn gọi ra tối đa

  • Hẹn gọi lại: đã gọi khách hàng thành công và được yêu cầu hẹn gọi lại (có thao tác Hẹn gọi lại khi thực hiện chiến dịch)

  • Thành công: khách hàng đã được gọi thành công

  • Gọi hết số lần retry nhưng không được: gọi hết số lần retry nhưng không thành công

  • Không gọi lại: gọi tới khách hàng thành công và khách hàng không hẹn gọi lại (có thao tác Không gọi lại khi thực hiện chiến dịch)

  • Thực hiện cuộc gọi lỗi: cuộc gọi thực hiện lỗi, có thể lỗi từ hotline, internet agent lỗi dẫn đến timeout cuộc gọi, số khách hàng sai

  • Tạm dừng gọi ra: khách hàng bị đánh dấu tạm dừng gọi ra

  • Khách hàng bị chặn gọi ra: khách hàng trong danh sách “blacklist gọi ra”. Cài đặt này trong phần Cài đặt dịch vụ

  • Khách hàng đăng kí dịch vụ DNC: khách hàng đăng kí dịch vụ DNC (Do Not Call) của nhà mạng

 • Hành động:

  • Tạm dừng: tạm dừng thực hiện chiến dịch tới khách hàng này

  • Xoá: xoá khách hàng khỏi chiến dịch

  • Bắt đầu: bắt đầu lại chiến dịch sau khi tạm dừng

Thêm khách hàng vào chiến dịch

Admin có thể click vào “Thêm khách hàng” để thêm khách hàng vào chiến dịch (bao gồm cả chiến dịch chưa chạy hoặc đang chạy)

 • Thêm vào chiến dịch: chọn chiến dịch để thêm khách hàng vào

 • Thêm từ:

  • Liên hệ: thêm từ liên hệ có sẵn trên hệ thống

  • Bộ lọc: thêm từ bộ lọc liên hệ đã được tạo trong phần Bộ lọc nâng cao

  • Nhập dữ liệu từ excel: nhập dữ liệu từ file excel có sẵn. Người dùng cần chỉnh sửa file excel theo file mẫu StringeeX cung cấp

  • Nhóm khách hàng: thêm từ nhóm khách hàng đã được tạo trong kho khách hàng

Last updated