9.4.2 Quản lý danh sách trigger

Giao diện Danh sách trigger

(1) Quản lý thông tin

 • Tìm kiếm: tìm kiếm theo tên trigger

 • Thêm mới Trigger: admin thao tác tạo trigger mới. Trigger được tạo mới mặc định ở trạng thái Kích hoạt

(2) Danh sách trigger

 • Tên: tên trigger (do admin đặt khi tạo trigger)

 • Ngày tạo: ngày tạo trigger

 • Cập nhật gần nhất: ngày gần nhật trigger được cập nhật

 • Tần suất sử dụng (trong 7 ngày): là số lần trigger được kích hoạt hành động trong 7 ngày gần nhất thời điểm thống kê

 • Hành động (click vào dấu 3 chấm của trigger tương ứng):

  • Sửa: thay đổi các trường thông tin và thành phần của trigger

  • Nhân bản: tạo 1 trigger mới dạng bản nháp giống hệt trigger hiện tại, sau đó doanh nghiệp có thể chỉnh sửa và lưu thông tin trigger

  • Vô hiệu hoá: vô hiệu hoá trigger. Trigger bị vô hiệu hoá sẽ được đưa sang hiển thị tại tab “Ngừng hoạt động”

  • Kích hoạt: kích hoạt lại trigger đã bị Vô hiệu hoá trước đó. Lưu ý, lựa chọn kích hoạt sẽ xuất hiện sau khi đã vô hiệu hoá. Hành động xoá sẽ xuất hiện trong phần “Ngừng hoạt động”

  • Xoá: xoá trigger. Lưu ý, trigger chỉ xoá được sau khi đã vô hiệu hoá. Hành động xoá sẽ xuất hiện trong phần “Ngừng hoạt động”

Last updated