17. Xóa liên hệ hàng loạt, nhanh chóng

Để xoá liên hệ hàng loại nhanh nhất, trước tiên cần lưu ý 3 điều:

  • Chắc chắn các liên hệ cần xoá, vì sau khi thao tác sẽ không khôi phục được

  • Trừ trường hợp người thao tác xóa là admin của portal và người này click nút Bắt buộc xóa (tại bước 5 bên dưới), hệ thống chỉ cho phép xóa một liên hệ khi liên hệ đó không có phiếu ghi hoặc tất cả phiếu ghi đều ở trạng thái Đóng

  • Trước khi thao tác xoá, người dùng có thể sự dụng bộ lọc tìm kiếm tại giao diện Liên hệ để chọn thông tin nhanh và chính xác hơn

Để xóa nhanh và hàng loạt nhiều liên hệ, doanh nghiệp truy cập menu Liên hệ và thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: click chọn số lượng liên hệ hiển thị ở mỗi trang, doanh nghiệp có thể chọn 50 để thao tác được nhanh nhất.

  • Bước 2: click chọn toàn bộ liên hệ ở trang hiện tại.

  • Bước 3: click trang khác để chọn tiếp các liên hệ cần xóa.

  • Bước 4: click nút Xóa. Lưu ý, tại đây hiển thị số lượng liên hệ đã chọn. Thao tác xóa sẽ thực hiện với tất cả liên hệ này.

  • Bước 5: hệ thống hiển thị pop-up để người dùng xác nhận thông tin trước khi xóa. Người dùng click Xác nhận xóa liên hệ nếu các thông tin đã chính xác. Riêng tài khoản admin có thêm nút lựa chọn Bắt buộc xóa (xóa liên hệ và phiếu ghi của liên hệ), admin click lựa chọn này để xóa các liên hệ trong danh sách đã chọn, kể cả liên hệ có phiếu ghi chưa ở trạng thái Đóng. Nếu admin không click lựa chọn này, hệ thống sẽ không cho phép xóa các liên hệ còn phiếu ghi chưa ở trạng thái Đóng.

Last updated