2.2. Thông tin chi tiết doanh nghiệp

StringeeX hỗ trợ khách hàng thống kê tổng quát các thông tin về phiếu ghi, Liên hệ, Ghi chú của doanh nghiệp tương ứng

Giao diện Chi tiết Doanh nghiệp

(1) Thông tin chi tiết doanh nghiệp

  • Chi tiết trường thông tin doanh nghiệp: bao gồm các trường thông tin hệ thống và các trường thông tin “custom” đã được cấu hình trong phần Cấu hình trường Doanh nghiệp

  • Hành động:

    • Sửa: sửa lại các trường thông tin doanh nghiệp

    • Xoá: xoá doanh nghiệp tương ứng

(2) Thông tin liên quan của doanh nghiệp

  • Phiếu ghi: liệt kê các phiếu ghi được sinh ra bởi liên hệ có “trường doanh nghiệp” trên hệ thống là Doanh nghiệp tương ứng. Phiếu ghi được liệt kê theo thời gian gần nhất từ trên xuống dưới, người dùng chọn các trang tiếp theo để xem thêm các phiếu ghi của doanh nghiệp tương ứng. Lưu ý các phiếu ghi tại giao diện của các phân quyền khác nhau (Admin, Supervisor, Agent) có thể hiển thị khác nhau do phân quyền hiển thị

  • Liên hệ: liệt kê các liên hệ có “trường doanh nghiệp” là doanh nghiệp đang hiển thị tương ứng

  • Ghi chú: cho phép người dùng tạo ghi chú với “Tiêu đề” và “Nội dung” để lưu lại thông tin cần chú thích cho doanh nghiệp này

Last updated