4.3. Bộ lọc phiếu ghi nâng cao

Các trường thông tin tại bộ lọc nhanh giúp người dùng lọc theo từng trường thông tin. Để lọc và tìm kiếm thông tin với nhiều điều kiện, người dùng có thể sử dụng bộ lọc nâng cao tại đây.

Last updated