2.1. Quản lý doanh nghiệp

Giao diện Quản lý Doanh nghiệp

(1) Lọc theo tên doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp: tìm kiếm theo tên doanh nghiệp

(2) Danh sách doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp: tên doanh nghiệp đã tạo trên hệ thống

  • Miêu tả: trường thông tin mô tả của doanh nghiệp

  • Thời gian tạo: thời gian tạo doanh nghiệp tương ứng trên hệ thống

  • Cập nhật lần cuối: thời gian gần nhất cập nhật thông tin doanh nghiệp

  • Hành động: xoá doanh nghiệp tương ứng. Người dùng có thể cùng lúc tích chọn nhiều doanh nghiệp trước khi thao tác xoá để xoá đồng thời các doanh nghiệp được chọn

  • Upload doanh nghiệp: StringeeX hỗ trợ tạo hàng loạt doanh nghiệp từ file excel có sẵn, người dùng (admin) click vào để tải file excel với các trường mẫu, nhập thông tin (định dạng text) và upload lên hệ thống để tạo doanh nghiệp hàng loạt

  • Xuất dữ liệu: xuất kết quả doanh nghiệp (hiện thị khi tìm kiểm trên màn hình) về thiết bị. Dữ liệu xuất ra có định dạng excel

Hướng dẫn tạo Doanh nghiệp

Admin khi muốn tạo tay doanh nghiệp trên hệ thống, click vào “Tạo liên hệ để thao tác”:

Tuỳ vào các trường thông tin đã được cấu hình trong phần cấu hình trường Doanh nghiệp, admin điền các thông tin tương ứng và click vào biểu tượng “Tạo doanh nghiệp” (biểu tượng sẽ sáng lên khi đã được điền đầy đủ thông tin bắt buộc) để khởi tạo

Last updated