Báo cáo phiếu ghi đã xóa

Báo cáo phiếu ghi đã xóa cung cấp thông tin về lịch sử xóa phiếu ghi trên portal, giúp cho việc quản lý dễ dàng theo dõi các phiếu ghi bị xóa và có thể kiểm soát dữ liệu cần thiết đã xoá.

Giao diện Báo cáo phiếu ghi đã xoá

(1) Bộ lọc thời gian

  • Thời gian: lọc theo thời gian xoá phiếu ghi

(2) Bảng thống kê phiếu ghi đã xoá

  • Tên phiếu ghi: là tiêu đề phiếu ghi đã bị xóa

  • Giao cho: tổng đài viên (agent) được giao trên phiếu ghi đã bị xóa

  • Xóa bởi: user thực hiện xóa phiếu ghi

  • Xóa vào lúc: thời gian user thực hiện xóa phiếu ghi

Lưu ý

Tất cả người dùng (bao gồm cả admin) không thể xem nội dung chi tiết của phiếu ghi đã bị xoá hoặc không thể khôi phục được phiếu ghi đã xoá

Last updated