Kho khách hàng

Giao diện Kho khách hàng

(1) Bộ lọc thông tin

 • Danh sách khách hàng: lọc theo tên danh sách khách hàng (tên nhóm khách hàng)

 • Thời gian cập gần nhất: lọc theo thời gian cập nhật gần nhất của danh sách khách hàng

 • Thêm danh sách: StringeeX hỗ trợ khách hàng tạo danh sách khách hàng (nhóm khách hàng) từ liên hệ có sẵn trên hệ thống hoặc thông qua bộ lọc liên hệ đã tạo (trong bộ lọc nâng cao)

(2) Kết quả bộ lọc

 • Tên danh sách khách hàng: tên nhóm khách hàng đã tạo

 • Tên chiến dịch: tên chiến dịch nhóm khách hàn tương ứng đã được thêm vào

 • Hành động:

  • Sửa: thêm/sửa/xoá khách hàng trong danh sách tương ứng

  • Xoá: thao tác xoá danh sách khách hàng (xoá nhóm khách hàng)

Thêm khách hàng vào kho khách hàng

Admin có thể click vào “Thêm danh sách” tại giao diện Kho khách hàng để thêm khách hàng vào kho khách hàng

 • Tên danh sách: đặt tên cho danh sách khách hàng

 • Thêm từ:

  • Liên hệ: thêm từ liên hệ có sẵn trên hệ thống

  • Bộ lọc: thêm từ bộ lọc liên hệ đã được tạo trong phần Bộ lọc nâng cao

Last updated