8. Kho tri thức

Kho tri thức là nơi để các User trên hệ thống có thể xem được các tài liệu nội bộ tùy theo phân quyền được cài đặt trên bài viết. Tại đây người dùng sẽ cập nhật được các thông tin nội bộ mới nhất, tìm hiểu các thông tin cần thiết hoặc hướng dẫn sử dụng cho mục trên hệ thống đang cần sử dụng,…

Ngay tại giao diện đầu tiên của Kho tri thức, người dùng có thể xem được đó chỉnh là danh sách thể loại trong kho tri thức.

Người dùng có thể xem các danh mục cần tìm bằng các nhấn chọn vào thể loại phù hợp.

Sau khi tìm được danh mục cần thiết, người dùng sẽ nhấn chọn danh mục để có thể xem được toàn bộ các bài viết của danh mục đó.

Để xem chi tiết bài viết đang cần tìm, người dùng nhân chọn để mở bài viết.

Trong chi tiết bài viết sẽ có 2 nội dung chính là (1) và (2):

 • Vùng thông tin (1):

  • Tên bài viết và nội dung bài viết.

  • Các file được đính kèm trong bài viết.

  • Ngày sửa lần cuối: bao gồm thời gian chi tiết và người cập bài viết gần nhất.

  • Bình luận: các bình luận của mọi người trong bài viết.

 • Vùng thông tin (2):

  • Trạng thái bài viết: đã xuất bản hoặc dự thảo.

  • Mô tả: giới thiệu khái quát về bài viết.

  • Sửa bài viết: những người dùng được cấp quyền quản lý (xem tại đây) bài viết sẽ có thể chỉnh sửa lại bài viết.

  • Xóa: xóa bài viết khỏi hệ thống.

Last updated