9.4.1 Giới thiệu trigger

Giới thiệu:

Trigger là một cài đặt cho phép hành động tự động xảy ra khi một phiếu ghi được tạo hoặc cập nhật và đáp ứng các điều kiện nhất định. Việc sử dụng Trigger giúp tăng tính tự động hóa trong quá trình phân loại công việc và thông báo đến khách hàng hoặc đội ngũ hỗ trợ. Ví dụ, Trigger có thể được sử dụng để tự động thông báo cho khách hàng khi một email được nhận vào hòm thư của doanh nghiệp hoặc thông báo cho đội hỗ trợ khi có một cuộc gọi bị nhỡ. Với StringeeX, doanh nghiệp có thể tạo các Trigger mà không giới hạn về số lượng

Trigger gồm hai thành phần:

  • Điều kiện: một hoặc một tổ hợp các điều kiện, tiêu chí được kết hợp với nhau (các điều kiện “And” hoặc “Or”)

  • Hành động: sự việc diễn ra khi điều kiện được đáp ứng

Trong StringeeX, trigger được áp dụng với hệ thống phiếu ghi. Khi trigger được kích hoạt, các phiếu ghi từ sau thời điểm trigger kích hoạt sẽ được kiểm tra gần như ngay lập tức khi có sự tạo mới/thay đổi. Khi thoả mãn điều kiện kích hoạt, hành động tương ứng với phiếu ghi được thực hiện.

Ứng dụng:

Các ứng dụng phổ biến của trigger:

  • Tự động email thông báo agent được giao phiếu ghi gọi nhỡ (thiết lập hiển thị các thông tin của phiếu ghi trên email thông báo như tiêu đề phiếu ghi, nội dung phiếu ghi, url phiếu ghi…)

  • Tự động đặt độ ưu tiên Khẩn cấp đối với phiếu ghi từ một số khách hàng nhất định

  • Tự động CCs agent B trong các phiếu ghi được giao cho agent A (để agent B hỗ trợ agent A trong công việc)

  • Tự động gửi email phản hồi email khách hàng, thiết lập hiển thị các thông tin của phiếu ghi trên email phản hồi (tiêu đề phiếu ghi, nội dung phiếu ghi..)

  • Tự động email thông báo quản lý khi người được giao trên phiếu ghi thay đổi

  • Tự động email thông báo agent khi agent được giao phiếu ghi

Last updated