23. Cách tạo giờ làm việc nhiều khung giờ

Để thực hiện tạo giờ làm việc với nhiều khung giờ linh hoạt, người dùng thao tác theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Mở giao diện "Giờ làm việc":

  • Bước 2: Chọn vào "Tạo giờ làm việc" để khởi tạo giờ làm việc mới:

  • Bước 3: Đặt tên giờ làm việc mới và tạo các khung giờ. Khi bấm vào "Tạo giờ làm việc", giao diện hiện ra để người dùng chọn giờ và tạo thêm các khung giờ mới trong cùng 1 ngày. Để thay đổi giờ, người dùng bấm vào giờ và chọn giờ mới. Dưới đây là minh hoạ tham khảo. Sau khi tạo xong, người dùng chuyển "Trạng thái" sang bật và bấm "Thêm giờ làm việc":

Sau khi tạo xong, người dùng vẫn có thể thay đổi cấu hình giờ làm việc khi cần thiết bằng cách chọn vào "Chi tiết" bên cạnh giờ làm việc, thay đổi giờ và chọn "Cập nhật":

Last updated