2. Đăng nhập - Đăng xuất

Đăng nhập

  • Bước 1: Mở hệ thống trên trang Stringeex.com

  • Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập:

    • Địa chỉ email

    • Mật khẩu

Lưu ý: Email của người dùng đã đăng kí không phân biệt chữ hoa hoặc chữ thường. Khi đăng nhập vào hệ thống StringeeX, hệ thống sẽ xử lý các ký tự hoa thành ký tự thường.

  • Bước 3: Nhấn nút Đăng nhập

Trong trường hợp nếu quên mật khẩu đăng nhập thì chọn quên mật khẩu và điền email để lấy lại mật khẩu. Sau đó đăng nhập vào email click vào link Tổng đài StringeeX gửi để tạo lại mật khẩu và tiến hành đăng nhập Tổng đài StringeeX bình thường. Xem thêm hướng dẫn tại đây.

  • Bước 4: Chọn portal là tên của doanh nghiệp/cá nhân khách hàng đăng ký sử dụng

Sau khi chọn portal, hệ thống sẽ trả về màn hình làm việc như dưới

Last updated